Referencie

Zobraziť:

Interaktívne vzdelávanie medikov formou online operácií

ICZ Slovakia úspešne a načas zrealizovala v náročnom období pandémie nového koronavírusu zákazku v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorej časť bola špecifikovaná ako COVID červená zóna. Zmluva na dodávku a montáž audio/video techniky na zabezpečenie prenosu signálu z operačných sál do posluchárne (vrátane úpravy posluchárne) Nemocnice akad. L. Dérera v Bratislave bola podpísaná začiatkom roka 2020. V mesiacoch, ktoré sa niesli … Čítajte ďalej

Slov-Lex – Ministerstvo spravodlivosti SR

O projekte Slov-Lex je digitalizovaná a interaktívna elektronická zbierka zákonov Slovenskej republiky. Umožňuje on-line prístup k obsahu platných právnych predpisov a ich autorizovaných konsolidovaných znení. Toto riešenie prináša sprehľadnenie právneho poriadku a zvýšenie jeho dostupnosti adresátom práva. Projekt priniesol aj prelomovú zmenu v oblasti legislatívnych pravidiel, jasnejšie pravidlá tvorby právnych predpisov a prehľadnejší proces verejného … Čítajte ďalej

ESMO – Ministerstvo spravodlivosti SR

Základné informácie V mnohých krajinách v súčasnej dobe výrazne rastie podpora ukladania alternatívnych trestov formou domáceho väzenia. Pre kontrolu dodržiavania stanovených podmienok sa využíva elektronický systém pre monitorovanie osôb. V roku 2015 sa medzi štáty Európskej únie, ktoré zaviedli takýto systém, zaradila aj Slovenská republika. Pri ukladaní alternatívnych trestov je dôraz kladený na záujmy poškodených, … Čítajte ďalej

DRG asistent na slovenskom trhu

DRG asistent je na slovenskom trhu jedinečný nástroj správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti. S jeho využitím už desiatky nemocníc výrazne zefektívnili vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Práca lekárov sa výrazne zjednodušila, keďže majú okamžité informácie o správnosti kódovania. V neposlednom rade manažéri a riadiaci pracovníci v nemocniciach majú viac informácií o vykázanej zdravotnej starostlivosti.

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky

Základné informácie Hlavnou prioritou Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (ďalej NTS ) pri odbere, spracovaní, distribúcií a využití krvi je ochrana zdravia verejnosti a účinná prevencia prenosu infekčných chorôb. Aj vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov Európskej únie mala NTS možnosť realizovať národný projekt „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby“. Nevyhnutnou súčasťou tohto projektu bola aj modernizácia informačného … Čítajte ďalej

Svet zdravia, a.s.

Pre Svet zdravia a.s. a jeho sieť nemocníc implementovala ICZ Slovakia a. s. komplexné riešenie pre potreby zavedenia DRG systému na Slovensku. Projekt pokrýva riešenie pre podporu práce lekárov v nemocniciach ako aj podporu práce pre kontrolu a vyhodnocovanie vykázanej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste za všetky nemocnice v sieti.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

V roku 2019 sa spoločnosť USSK rozhodla prostredníctvom implementácie riešenia od spoločnosti  ICZ Slovakia a. s. minimalizovať (teda v maximálne možnej miere odstrániť) obeh papierovej pošty (dokumentov) po spoločnosti a nastaviť smerovanie k tzv. „bezpapierovej“ spoločnosti. Nasadené riešenie pozostáva z informačného systému pre Správu registratúry ICZ e-spis so skenovacím modulom ICZ eSCAN, integračnej aplikácie ICZ UPVS adapter s konektorom na … Čítajte ďalej

Západoslovenská energetika, a.s.

V roku 2005 sa vedenie ZSE rozhodlo nahradiť manuálnu správu registratúry elektronickým systémom. Jednou z hlavných požiadaviek ZSE na dodávateľa v rámci elektronického systému na správu registratúry bolo aj zriadenie skenovacích pra­covísk, ktoré umožnia naskenované dokumenty v elektronickej podobe importovať do tzv. dokumentového úložiska. V priebehu rokov 2005–2006 spoločnosť ICZ Slovakia a.s. postupne nahradila manuálnu správu registratúry … Čítajte ďalej

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Na základe existencie veľkého množstva dokumentov, ktoré boli a sú doru­čované do SVP alebo vznikajú interne a ktoré bolo a je nutné spracovávať a ucho­vávať si SVP realizáciou projektu a implementáciou systému ICZ e-spis od spoločnosti ICZ Slovakia zabezpečilo automatizáciu a sprehľadnenie činností spojených so správou registratúry a obehom dokumentov v rámci podniku a jeho OZ. Od roku … Čítajte ďalej

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Po vstupe zákona 395/2002 (Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) do platnosti, zamestnanci riaditeľstva NsP analyzovali tok a typy dokumentov na jednotlivých úsekoch a oddeleniach nemocnice a vytvorili komplexný registratúrny plán a poriadok. Ručné spracovanie záznamov sa začalo riadiť pravidlami registratúrneho poriadku. V polovici roku 2005 sa vedenie nemocnice rozhodlo nahradiť … Čítajte ďalej

Rozšírenie terminálu na Kamuzu International Airport

ALES dodal hlavný civilný systém ATC pre Kamuzu International Airport, Lilongwe, Malawi. ALES dodal systémový softvér a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System) a ATC Simulátor. Rozsah práce pre ALES predstavoval dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, školenie obsluhujúceho a technického personálu koncového používateľa.

Dodávka a prevádzka meracieho zariadenia a IS správy dopravných priestupkov

Dodávka a podpora prevádzky stacionárneho merania rýchlosti a podpora riešenia spracovania priestupkov na úrovni validácie mestskou políciou a vedením priestupkového konania správnym orgánom. Informačný systém plne integrovaný do prostredia zákazníka napojením na spisovú službu, ekonomiku a externé systémy ako centrálny register vozidiel, dátové schránky a podobne.

Register obyvateľov (ROB)

Register obyvateľov je riešenie na mieru. Je jednou zo základných komponentov moderného eGovernmentu Českej republiky. Patrí medzi tzv. základné registre. Spoločnosť ICZ je dodávateľom Registra obyvateľov a zároveň poskytuje podporu a zaisťuje rozvoj systému.

Modernizácia vozidiel chemického prieskumu Land Rover RCHM

Vývoj užívateľského softvéru hlavného počítača a informačného panelu prototypu modernizovaného vozidla Land Rover RCHM, napojenie a kompatibilita s ICZ*DELINFOS vrátane užívateľskej dokumentácie.

Modernizácia vozidiel delostreleckého prieskumu LOS-M

Aplikácia pre špecialistov delostreleckého prieskumu modernizovaného prostriedku LOS-M a prepojenie do ICZ*DELINFOS.

Programové moduly C2SYS-STAF

Dodávka programových modulov automatizovaného systému velenia a riadenia taktického stupňa, zabezpečenie interoperability MIP DEM a programové moduly RCHB IS.

Nemocničný informačný systém vo Fakultnej nemocnici Brno

Najrozsiahlejšia implementácia nemocničného informačného systému v ČR s viac než tisíckou koncových pracovísk.

Nemocničný informačný systém v nemocnici Havlíčkův Brod

Nemocničný informačný systém vyvinutý a implementovaný spoločnosťou ICZ podporuje prevádzku všetkých klinických agend, výkazníctvo a vybrané špecializované agendy.

Elektronický liekový reťazec v ÚVN Praha

Elektronický liekový reťazec systematicky zvyšuje bezpečnosť podávania liekov, racionalizuje liekovú politiku a zefektívňuje finančné toky súvisiace s liečivami.

ePACS

ICZ je technickým realizátorom mimoriadneho národného projektu, v rámci ktorého si niekoľko stoviek zdravotníckych zariadení v celej ČR i zahraničí vymieňa obrazové zdravotnícke informácie.

Projekt eMeDOcS

Projekt buduje, rozširuje a udržuje komunikačnú infraštruktúru pre bezpečnú a dôveryhodnú výmenu zdravotníckej dokumentácie medzi zdravotníckymi zariadeniami v rámci zdravotníckeho systému Českej republiky.

ICZ AMIS*MIS v IKEM Praha

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny je najväčšie špecializované klinické a vedeckovýskumné pracovisko v ČR. ICZ tu úspešne implementovala svoj osvedčený manažérsky nástroj AMIS*MIS.

ICZ AMIS*MIS v Nemocnici Jihlava

ICZ implementovala manažérsky informačný systém ICZ AMIS*MIS, zameraný na efektívne riadenie a ekonomickú prevádzku nemocnice.

ICZ AMIS*MISRegion pre Moravsko-sliezsky kraj

ICZ úspešne implementovala komplexný manažérsky informačný systém pre riadenie zdravotníckych zariadení v kraji ako celku.

Bezfilmová nemocnica – Masarykov onkologický ústav Brno

Ide o európsky významný projekt a prvú bezfilmovú nemocnicu v ČR.

PACS pre VAMED MEDITERRA a.s.

ICZ je dodavatelem významného projektu centrálního PACS řešení, které zastřešuje komplexní správu zdravotnických obrazových dat pro společnost VAMED MEDITERRA a.s. a její zdravotnická zařízení.

Archív zdravotníckej dokumentácie v Krajskej nemocnici Liberec

Významné krajské zdravotnícke zariadenie v rámci kontinuálnej modernizácie ICT prostredia začína ťažiť z výhod implementácie plne digitálneho archívu pacientskej dokumentácie.

Elektronická ošetrovateľská dokumentácia v ÚVN Praha

ICZ implementovala elektronickú ošetrovateľskú dokumentáciu integrovanú s nemocničným informačným systémom vrátane inteligentných mobilných zariadení.

Elektronické operačné sály v Nemocnici Třebíč

ICZ implementovala vysoko moderné riešenie z rady ICZ AMIS*HD pre digitalizáciu prevádzky operačných sál.

Centrálny distribučný sklad

Realizácia systému riadenia centrálneho distribučného skladu zahŕňajúca dodávku hardvéru, aplikačného softvéru a súvisiacich služieb, vrátane dátového prepojenia s podnikovým informačným systémom.

Distribučné centrum textilného tovaru

Realizácia systému riadenia európskeho logistického centra textilného tovaru zahŕňala dodávku hardvéru, aplikačného softvéru a súvisiacich služieb.

Sledovanie výroby

Implementácia systému zberu údajov o výrobnom procese vrátane dátového spojenia s informačným systémom JD Edwards.

Konzoly pre HungaroControl

ALES vyrobil a inštaloval 136 ks ACC konzol, 34 konzol CRDS a 5 TWR konzol.

Konzoly pre Sakaeronavigatsia

ALES vyrobil a inštaloval 7 ks ACC konzol, a 7 ks TWR konzol.

Správa a ukladanie dokumentov v spoločnosti Benteler

Ako cieľový systém na uloženie niekoľkých miliónov digitalizovaných dokumentov bol zvolený systém ICZ DESA v edícii Dlhodobý Dôveryhodný Archív.

Úložisko dokumentov pre mestské časti Prahy

Systém ICZ DESA bol nasadený v mestských častiach Praha 8, Praha 13, Praha 17 a Praha 21 ako cieľový systém na uloženie digitalizovaných dokumentov stavebného archívu.

Elektronická spisová služba ICZ e-spis pre Českú správu sociálneho zabezpečenia

Predmetom poskytovaných služieb bola dodávka a implementácia elektronickej spisovej služby ICZ e-spis a elektronicky riadeného obehu dokumentov.

Expedičný sklad fľaškového piva

Realizácia systému riadenia expedičného skladu zahŕňajúca dodávku hardvéru, aplikačného softvéru a súvisiacich služieb.

Riadenie skladových procesov a podnikovej intralogistiky

Realizácia systému riadenia centrálneho skladu nakupovaných materiálov, rozpracovanej výroby a hotových výrobkov zahŕňajúca dodávku mobilných terminálov, aplikačného softvéru WMS Osiris a súvisiacich služieb.

Ústredná evidencia podnikateľov, Register živnostenského podnikania

Informačný systém Registra živnostenského podnikania vytvára v ČR podmienky pre zabezpečenie jednotného výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania a vedenie živnostenského registra na všetkých úrovniach živnostenských úradov.

Modernizácia ATC systému na letisku Fujairah

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (APP + TWR) pre medzinárodné letisko Fujairah.

Premiestnenie a modifikácia systému LETVIS ATM ACC / APP z Kutaisi do Tbilisi

ALES demontoval ATC systém LETVIS-GK ACC inštalovaný na veži medzinárodného letiska Kopitnari v Kutaisi a nainštaloval ho v riadiacej veži medzinárodného letiska v Tbilisi.

Záložný ATM Systém LETVIS pre stav núdze v ACC Tbilisi a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi

ALES poskytol záložný civilný systém ATC pre použitie v stave núdze v oblastním stredisku riadenia FIR Gruzínsko a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi.

Modernizácia medzinárodného letiska Tribhuvan (systém dohľadu)

ALES poskytol hlavný a záložný civilný systém ATC pre ACC FIR Nepal a APP + TWR Káthmandu.

LETVIS TWR ATC Systém pre letisko Kutaisi (Kopitnari)

ALES poskytol systém LETVIS ATC (APP + TWR) pre letisko Kutaisi (Kopitnari) vrátane spracovania údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov.

Zlepšenie bezpečnostných systémov letiska v Bangladéšskej ľudovej republike, LOT-1: Letecké bezpečnostné vybavenie

ALES poskytol hlavný ATC systém pre letisko Chittagong, ATC SIM (Tower SIM) v Dhake.

Dodanie letiskového systému ATC pre Letové navigačné služby Azerbajdžanu (AZANS) na letisku Gabala

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (TWR) vrátane serverov na spracovanie údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov pre AZANS v Gabale.

PACS systém v NsP Ilava

V Nemocnici s poliklinikou Ilava ICZ Slovakia implementovala PACS systém, ktorý umožňuje archivovať a distribuovať obrazovú zdravotnú dokumentáciu zo všetkých typov medicínskych prístrojov, podporujúcich štandard DICOM.

Informatizácia Mesta Banská Bystrica

Cieľom projektu bolo výrazné zlepšenie administratívneho výkonu mestského úradu a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom prostredníctvom elektronizácie služieb mesta Banská Bystrica.

Integrovaný IS pre poskytovanie elektronických služieb

Ako jeden zo subdodávateľov sa ICZ Slovakia podieľala na projekte vybudovania rezortného centra zdieľaných služieb, prostredníctvom ktorého rezort hospodárstva poskytuje verejnosti vybrané elektronické služby.

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb sú inovatívnou službou umožňujúcou flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napríklad domáce väzenie).

Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)

ICZ Slovakia vyvinula a implementovala štyri kľúčové moduly elektronickej zbierky zákonov SR.

Dodávka riešenia porovnávacieho dátového zdroja

Nevyhnutnou súčasťou vybudovania elektronickej zbierky zákonov bolo aj vytvorenie samotného elektronického obsahu právnych predpisov pod záštitou ICZ Slovakia.

Správa registra emisných kvót

Od roku 2013 je spoločnosť ICZ Slovakia Ministerstvom životného prostredia SR zmluvne poverená vykonávať funkciu správcu registra emisných kvót.

Hardvérové vybavenie pre UPSVaR

V rámci modernizácie IKT ICZ Slovakia dodala nové hardvérové vybavenie na všetky pracoviská ÚPSVaR v rámci Slovenskej republiky.

Automatizovaná správa registratúry v dm drogerie

Cieľom projektu v dm drogerie markt bolo automatizovať a sprehľadniť činnosti spojené so správou registratúry vybudovaním softvérovej a aplikačnej infraštruktúry na sledovanie vzniku, evidencie a správy dokumentov.

Implementácia PACS systému

V rámci digitalizácie a inovácií technológií implementovala ICZ Slovakia vo viacerých nemocniciach PACS systém, ktorý umožňuje archivovať a distribuovať obrazovú zdravotnú dokumentáciu zo všetkých typov medicínskych prístrojov, podporujúcich štandard DICOM.

Dobudovanie informačného systému Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky

Integrovaný informačný systém s centralizovaným zdieľaním informácií vybudovaný spoločnosťou ICZ Slovakia zabezpečuje maximálnej bezpečnosť a dostupnosť informácií v rámci pracovísk NTS SR na celom území SR.

Komplexný informačný systém v Národnom ústave srdcových chorôb

Komplexné, modulárne a flexibilné riešenie klinického NIS je prispôsobované požiadavkám platnej slovenskej legislatívy.

Zabezpečenie služieb ďalšieho vzdelávania v súvislosti so zavádzaním systému DRG na Slovensku

Cieľom projektu realizovaného z prostriedkov EÚ bolo pokryť potrebu zaškolenia pracovného personálu v rámci celej SR v súvislosti so zmenou metodiky vykazovania zdravotnej starostlivosti.

Digitalizácia papierových dokumentov v PSS, a. s.

Vďaka implementácii projektu automatického rozpoznávania papierových formulárov a následného spracovávania a správy obehu elektronických formulárov sa v Prvej stavebnej sporiteľni ročne zdigitalizujú viac ako dva milióny strán dokumentov.

STABILITA na ceste k bezpapierovej organizácii

Pre spoločnosť STABILITA ICZ Slovakia navrhla a implementovala riešenie, vďaka ktorému získali oprávnení zamestnanci zo všetkých pobočiek na Slovensku rýchly a efektívny prístup ku všetkým klientskym zmluvám a ďalším potrebným dokumentom.

Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva

Formulárové riešenie z dielne ICZ Slovakia umožňuje fyzickým a právnickým osobám komfortne vybaviť svoje požiadavky v súvislosti s problematikou priemyselného vlastníctva.

Elektronický obeh písomností

V rámci organizácie Ministerstva obrany SR podporuje celý životný cyklus dokumentu od jeho vzniku, cez spracovanie až po vyradenie, príp. dlhodobú dôveryhodnú archiváciu.

Efektívna správa dokumentácie

Cieľom riešenia pre ALSTOM Power bolo umožniť efektívnu správu dokumentácie s dôrazom na integráciu s nástrojmi na jej vytváranie (MS Office a AutoCAD) a so systémom elektronickej pošty.

Poisťovňa Dôvera na ceste k bezpapierovej poisťovni

V rámci jedného zo svojich najvýznamnejších projektov implementovala ICZ Slovakia v zdravotnej poisťovni Dôvera niekoľko riešení vedúcich k elektronizácii a vytvoreniu tzv. „bezpapierovej" poisťovne.

Digitalizácia a centrálne úložisko dokumentov vo VšZP

Cieľom projektu, ktorý ICZ Slovakia realizovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (ďalej VšZP), bola prioritne implementácia centrálneho úložiska dokumentov, ktoré poskytuje webové služby pre správu dokumentov v rámci VšZP.

Efektívna správa registratúry v ZSE, a. s.

Implementáciou riešenia ICZ e-spis v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. boli zautomatizované a sprehľadnené činnosti spojené so správou registratúry v troch jej divíziách.

ICZ e-spis a ePACS v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Implementované riešenie automatizuje a sprehľadňuje činnosti spojené so správou registratúry a umožňuje zabezpečenú výmenu obrazovej zdravotnej dokumentácie.

Dohľadový systém Zabbix

Systém slúži na predchádzanie a včasnú detekciu problémov pomocou nasadenia, konfigurácie a parametrizácie dohľadového systému.

Kybernetická bezpečnosť

Cieľom projektu bolo splniť požiadavky uvedené v zákone č. 181/2014 Zb. o kybernetickej bezpečnosti a nadväzujúcich vyhláškach.

Vzdelávacie a informačné centrum (VIC): E-learning

Projekt VIC bol pôvodne vytvorený pre potreby a splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o ochrane utajovaných informácií a informačnej spôsobilosti, v oblasti vzdelávania a pravidelného preškoľovania viac ako 3900 používateľov.

Zefektívnenie riadenia služieb pre Verejný podnik Komunalno Brčko

Cieľom projektu bolo implementovať moderné technologické riešenie pre zefektívnenie riadenia a realizácie údržbových a poruchových služieb miestnej elektrickej a vodovodnej distribučnej siete.

Zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác v Dištrikte Brčko

Cieľom projektu pre odmínovací tím v Bosne a Hercegovine bola modernizácia technologickej infraštruktúry, zníženie rizík a zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác realizovaných priamo v teréne.

Upgrade informačného systému transfúziologického oddelenia

V ÚVN Ružomberok ICZ Slovakia realizovala upgrade pôvodného informačného systému. Nový, moderný informačný systém Rubín kompletne pokrýva prácu transfúzneho oddelenia.

Správa registratúry v zdravotnej poisťovni Union

Nasadené riešenie ICZ e-spis zefektívňuje pracovné postupy, zjednodušuje prácu s dokumentmi a v neposlednom rade prináša poisťovni Union úsporu času a nákladov.

Elektronický systém pre vyhradené parkovanie

S cieľom umožniť občanom komunikovať s úradom prostredníctvom internetu a podať žiadosť bez nutnosti priameho kontaktu s úradom bolo v Ružinove implementované formulárové riešenie iPoint.

PACS systém v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica

Implementáciou PACS systému, vrátane prehliadacieho softvéru získala nemocnica komfortné riešenie nielen pre kvalifikované diagnostické účely, ale aj pre potreby bežnej klinickej práce lekárov.

Dôveryhodná výpočtová základňa

Cieľom projektu bolo vybudovať jednotnú bezpečnú platformu pre prevádzku informačných systémov zaisťujúcu bezpečnostné funkcie, vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a riadenie prístupu k aktívam.

Modernizácia simulátora riadenia letovej prevádzky a jeho rozšírenie o Mode-S

ALES poskytol modernizáciu celého vojenského simulátora riadenia letovej prevádzky a dodal nové konzoly ATC.
Na základe filtrov referencie nenájdené.