Reference

Zobrazit:

CENTRÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SKLAD

Realizace systému řízení centrálního distribučního skladu zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s podnikovým informačním systémem MFG/PRO).

EXPEDIČNÍ SKLAD LAHVOVÉHO PIVA

Realizace systému řízení expedičního skladu zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem S21 a podřízeným systémem řízení automatizovaného zakladačového skladu).

DISTRIBUČNÍ SKLAD TEXTILNÍHO ZBOŽÍ

Realizace systému řízení evropského logistického centra textilního zboží zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem ESO). Sklad je vybaven systémovými vozíky Jungheinrich bez skladové navigace.

Rozšíření terminálu na Kamuzu International Airport

ALES dodal hlavní civilní systém ATC pro Kamuzu International Airport, Lilongwe, Malawi. ALES dodal systémový software a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System) a ATC Simulátor. Rozsah práce pro ALES představoval dodávku, instalaci, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personále koncového uživatele.

Agenda dopravních přestupků v Chomutově

Statutární město Chomutov se od 1.1.2020 stalo dalším územně samosprávním celkem, který zahájil měření rychlosti v rámci svého katastrálního území. Na základě výsledku výběrového řízení na dodávku potřebného softwaru se dodavatelem předmětného řešení stala společnost ICZ a.s.. Díky této skutečnosti se tak rozšířilo produktové portfolio Skupiny ICZ u tohoto partnera o modul Agenda dopravních přestupků, který … Číst dále

Digitalizační linka s vytěžováním dat

Digitalizační linka se nachází na pracovišti v KPKB Jihlava. Zde probíhá kompletní proces digitalizace, tj. třídění dokumentů podle typu zpracování, naskenování, OCR, případná následná korekce hodnot a export naskenovaných imagů. Papírové originály dokumentů jsou následně uchovávány v archivačních boxech. Použitý software je Teleform verze 11.2 (od 9.6.2017). Celý proces digitalizace je zajišťován v Teleformu. Produkční … Číst dále

CEBIS – informační systém na míru zákazníka

Informační systém CEBIS je používán k přípravě a schvalování obchodních případů založených na bankovních produktech (úvěry, záruky, odkoupené pohledávky, úvěrové kluby a syndikáty z pohledu účastníka i agenta). Podpora systému v těchto procesech zahrnuje všechny fáze obchodních případů od evidence potenciálních příležitostí až po modelování bankovních produktů, jejich finančních toků, schvalování návrhů smluv a návazně na to … Číst dále

Dodávka a provoz měřícího zařízení a IS správy dopravních přestupků

Dodávka a podpora provozu stacionárního měření rychlosti a podpora řešení zpracování přestupků na úrovni validace městskou policií a vedením přestupkového řízení správním orgánem. Informační systém plně integrován do prostředí zákazníka napojením na spisovou službu, ekonomiku a externí systémy jako centrální registr vozidel, datové schránky a podobně.

Registr obyvatel

Registr obyvatel je řešení na míru. Je jednou ze základních komponent moderního eGovernmentu České republiky. Patří mezi tzv. základní registry. Společnost ICZ je dodavatelem Registru obyvatel a zároveň poskytuje podporu a zajišťuje rozvoj systému.

Modernizace vozidla chemického průzkumu Land Rover RCHM

Vývoj uživatelského software hlavního počítače a informačního panelu prototypu modernizovaného vozidla Land Rover RCHM, napojení a kompatibilita s IS VŘ PozS, včetně  uživatelské dokumentace.

Modernizace vozidel dělostřeleckého průzkumu LOS-M

Aplikace pro specialisty dělostřeleckého průzkumu modernizovaného prostředku LOS-M a propojení do IS VŘ PozS.

Programové moduly C2SYS-STAF

Dodávka programových modulů automatizovaného systému velení a řízení taktického stupně, zabezpečení interoperability MIP DEM a programové moduly RCHB IS.

Archiv zdravotnické dokumentace v Nemocnici Kyjov

Nemocnice Kyjov poskytuje komplexní zdravotní péči ve spádové oblasti okresu Hodonín. ICZ implementovalo vyspělé technologické řešení zabezpečující provoz plně digitálního archivu zdravotnické dokumentace ICZ AZD.

Archiv zdravotnické dokumentace v Krajské nemocnici Liberec

Významné krajské zdravotnické zařízení v rámci kontinuální modernizace ICT prostředí začíná těžit z výhod implementace plně digitálního archivu pacientské dokumentace z rodiny revolučního řešení ICZ AZD. Díky tomuto řešení bude nemocnice perspektivně schopna přejít k plně bezpapírovému provozu.

PACS v ÚVN Praha

ICZ je realizátorem pro řešení elektronické zdravotnické obrazové informace ve špičkovém zdravotnickém zařízení, Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Projekt je realizován s pomocí osvědčeného, oceňovaného a v ČR velmi rozšířeného řešení ICZ AMIS*PACS FlexServer G2.

PACS pro VAMED MEDITERRA a.s.

ICZ je dodavatelem významného projektu centrálního PACS řešení, které zastřešuje komplexní správu zdravotnických obrazových dat pro společnost VAMED MEDITERRA a.s. a její zdravotnická zařízení. Srdcem řešení je technologicky vyspělé řešení ICZ ICZ AMIS*PACS FlexServer G2, které představuje současnou evropskou špičku v PACS systémech.

PACS v Nemocnici na Homolce

Nemocnice Na Homolce se tradičně zaměřuje na léčbu nemocí kardiovaskulárních a nemocí neurologicko-neurochirurgických. V těchto oborech poskytuje komplexní spektrum léčebných metod na světové úrovni. ICZ je dodavatelem řešení pro komplexní elektronickou správu zdravotnických obrazových dat s pomocí vyspělého řešení ICZ AMIS*PACS FlexServer G2.

PACS ve Slezské nemocnici v Opavě

ICZ je tradičním dodavatelem komplexního PACS řešení pro významného regionálního poskytovatele komplexních zdravotnických služeb, Slezskou nemocnici v Opavě.

Bezfilmová nemocnice – Masarykův onkologický ústav Brno

Masarykův onkologický ústav  v Brně je onkologickým centrem, kde jsou na jednom místě soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické léčby solidních nádorů u dospělých pacientů. Jedná se o přední zdravotnické pracoviště specializující se na onkologickou léčbu v Evropě. ICZ implementovalo zcela bezfilmový provoz zařízení, který plně digitalizoval veškeré procesy souvísející s akvizicí, … Číst dále

PACS ve Thomayerově nemocnici

Ve významném zdravotnickém zařízení se specializovanou péčí implementovalo ICZ svoje osvědčené a odborníky oceňované PACS řešení pro správu zdravotnických obrazových dat.

PACS ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, největší zdravotnické zařízení v ČR, poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.
 ICZ je tradičním dodavatelem komplexního řešení pro správu obrazové dokumentace v celém … Číst dále

Aplikace Pomocník pro vykazování diagnóz

Pomocník pro vykazování diagnóz je na českém trhu zcela ojedinělý nástroj zefektivňující proces vykazování zdravotní péče. Jedná se o aplikaci, která automatizovaně zajišťuje vyhledávání diagnóz. S jejím využitím lze výrazně redukovat chybovost při vykazování poskytnuté péče a tím i navýšit příjmy zdravotnického zařízení. Aplikaci PVD aktuálně využívá kolem 70 nemocnic v ČR a desítky dalších jsou … Číst dále

ICZ AMIS*MIS region pro Moravskolezský kraj

ICZ úspěšně implementovalo komplexní manažerský informační systém pro řízení zdravotnických zařízení v kraji jako celku. ICZ AMIS*MIS region je koncipován jako nadstavbový modul využívající všech vlastností a benefitů standardního manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS. Úspěšná implementace přispěla kromě dalších faktorů k výraznému zlepšení hospodaření krajských nemocnic, které jen v prvním roce provozu ze ztráty 37 … Číst dále

ICZ AMIS*MIS v Nemocnici Jihlava

Nemocnice Jihlava je pro region Vysočina komplexním zdravotnickým zařízením, které je navíc onkologickým centrem pro diagnostiku a specializovanou léčbu onkologicky nemocných v regionu. ICZ zde implementovalo v ČR velmi úspěšný manažerský informační systém ICZ AMIS*MIS, zaměřený na efektivní řízení a ekonomický provoz nemocnice.

ICZ AMIS*MIS v Thomayerově nemocnici

Thomayerova nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. ICZ zde implementovalo svůj vyspělý manažerský informační systém ICZ AMIS*MIS, který reaguje na dlouhodobou potřebu managementu zdravotnických zařízení mít k dispozici důležité údaje pro zajištění maximálních příjmů organizace při minimalizaci rizik případných ztrát a dále disponovat nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti organizace.

ICZ AMIS*MIS v ÚVN v Praze

ICZ implementovalo komplexní manažerský informační systém v předním zdravotnickém zařízení v ČR, Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Řešení ICZ AMIS*MIS je organicky propojeno s nemocničním informačním systémem a představuje vysoce efektivní nástroj pro řízení nemocnice, s orientací na nákladovost.

ICZ AMIS*MIS v IKEM Praha

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice.  ICZ zde úspěšně implementovalo svůj osvědčený manažerský nástroj reagující na dlouhodobou potřebu managementu zařízení mít k dispozici důležité údaje pro zajištění maximálních příjmů organizace při minimalizaci rizik případných ztrát a dále disponovat nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti organizace.

Projekt eMeDOcS

Projekt eMeDOcS (exchange Medical Documents System) buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Jedná se o přední a zásadní projekt elektronizace zdravotnictví v rámci ČR. Organizátorem a garantem projektu je Kraj Vysočina. ICZ je autorem návrhu řešení a generálním technickým … Číst dále

ePACS

ICZ je technickým realizátorem mimořádného národního projektu, v rámci něhož si několik stovek zdravotnických zařízení v celé ČR i zahraničí vyměňuje obrazovou zdravotnickou dokumentaci. Jedná se o zásadní projekt elektronického zdravotnictví v ČR v rámci Evropy. Garantem a provozovatelem projektu je MZČR.

Elektronický lékový řetězec v ÚVN v Praze

Ústřední vojenská nemocnice v Praze, přední zdravotnické pracoviště v ČR, je první zdravotnické zařízení u nás, využívající unikátní řešení ICZ. Elektronický lékový řetězec systematicky zvyšuje bezpečí lékového podání, racionalizuje lékovou politiku a zefektivňuje finanční toky související s léčivy. Řešení zahrnuje i implementaci specializovaných chytrých mobilních čteček.

Nemocniční informační systém v Nemocnici Břeclav

Skupina ICZ implementuje svůj komplexní nemocniční informační systém v Nemocnici Břeclav, kde bude podporovat provoz klinických pracovišť.

Nemocniční informační systém v Nemocnici Havlíčkův Brod

ICZ dlouhodobě provozuje komplexní nemocniční informační systém u významného regionálního poskytovatele zdravotnických služeb. Nemocniční informační systém vyvinutý a implementovaný ICZ podporuje provoz všech klinických agend, výkaznictví a vybrané specializované agendy.

Nemocniční informační systém v Nemocnici Milosrdných bratří Brno

Provoz významného městského zdravotnického zařízení v srdci Brna podporuje již tradičně osvědčený nemocniční informační systém z produkce ICZ. Obstarává provoz všech klinických a dalších specializovaných agend zařízení včetně vykazování zdravotní péče plátcům.

Procesní nemocniční informační systém Oblastní nemocnice Jičín

Unikátní, procesně orientovaný nemocniční informační systém, implementovalo ICZ v Oblastní nemocnic Jičín. U tohoto významného oblastního poskytovatele všeobecných zdravotních služeb, s velkou spádovou oblastí v Královehradeckém kraji. Řešení je v rámci ČR unikátní svoji procesní orientací a zaměřením na zvyšování bezpečnosti léčebného procesu. Efektivně rovněž řeší plánování provozu. Nemocniční informační systém implementovaný v tomto zdravotnickém zařízení … Číst dále

Nemocniční informační systém v Uherskohradišťské nemocnici

Nemocniční informační systém dlouhodobě podporuje komplexní provoz klinických pracovišť u tohoto významného a oceňovaného poskytovatele všeobecné zdravotní péče, včetně komplexního vykazování zdravotní péče.

Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč

ICZ provozuje tradičně komplexní řešení nemocničního informačního systému v nemocnici Třebíč. U tohoto významného regionálního poskytovatele všeobecné zdravotní péče podporuje systém provoz všech klinických a vybraných provozních agend, včetně propojení s okolními systémy. Unikátní je rovněž podpora digitalizace provozu operačních sálů včetně elektonické operační dokumentace a plánování provozu sálů.

Nemocniční informační systém Ústřední vojenská nemocnice v Praze

ICZ provozuje osvědčený nemocniční informační systém v předním zdravotnickém zařízení v (ČR, Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Systém obstárává komplexní podporu všech klinických pracovišť a podporuje i elektronickou ošetřovatelskou dokumentaci. Systém je průběžně modernizován. Unikátní funkcionalitou je propojení s elektronickým lékovým řetězcem a provoz systému na mobilních zařízeních.

Nemocniční informační systém ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Jedno z nejrozsáhlejších informačních řešení ve zdravotnictví v rámci ČR jsme implementovali ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Jedná se o robustní, komplexní a postupně modernizované řešení obsluhující všechna klinická pracoviště a vybrané provozní i komplementární agendy. Systém je silně propojen s ICT prostředím nemocnice.

Nemocniční informační systém ve Fakultní nemocnici Brno

Nejrozsáhlejší implementace nemocničního informačního systému v ČR s více než tisícem koncových pracovišť. Komplexní řešení klinických agend je páteřním informačním systémem tohoto předního zdravotnického zařízení v ČR. Systém je porpojen s řadou dalších informačních systémů, přístrojovou techniku, řeší centrální pacientský registr i komplexní objednávání.

Elektronické služby monitoringu obviněných a odsouzených osob

Elektronické služby monitoringu obviněných a odsouzených osob (ESMO) představují inovativní službu umožňující flexibilnější udělování alternativních trestů (například domácího vězení).

Integrovaný IS pro zabezpečení poskytování elektronických služeb

Jako jeden ze subdodavatelů se společnost ICZ Slovakia podílela na projektu vybudování rezortního centra sdílených služeb.

Elektronická sbírka zákonů (SLOV-LEX)

Elektronická sbírka zákonů (SLOV-LEX) je klíčovou komponentou, jejímž posláním je zefektivnění a modernizace tvorby právních předpisů a zlepšování využíváním zdrojů právních předpisů.

Dodávka řešení porovnávacího datového zdroje

V souladu s výsledným popisem předmětu zakázky vytvořeným v rámci procesu soutěžního dialogu IT služby pro e-Justice bylo nevyhnutelnou součástí vytvoření elektronické sbírky zákonů v elektronické podobě a také vytvoření samotného elektronického obsahu právních předpisů.

Dodávka hardwarového vybavení

V souvislosti s modernizací IKT dodala společnost ICZ Slovakia hardwarové vybavení pro všechna pracoviště ÚPSVaR v rámci Slovenské republiky.

Automatizovaná správa dokumentace v dm drogerie

Cílem projektu ve společnosti dm drogerie markt bylo automatizovat a zpřehlednit činnosti spojené se správou dokumentace vybudováním softwarové a aplikační infrastruktury na sledování vzniku, evidenci a správu dokumentů.

Dokončení informačního systému Národní transfúzní služby Slovenské republiky

Úlohou společnosti ICZ Slovakia v tomto projektu bylo vytvořit integrovaný informační systém s centralizovaným sdílením informací a zajištěním jejich maximální bezpečnosti a dostupnosti v rámci pracovišť NTS SR na celém území SR.

Komplexní informační systém v Národním ústavu srdečních onemocnění

Komplexní, modulární a flexibilní řešení klinického NIS je přizpůsobováno požadavkům platné slovenské legislativy a splňuje technické a funkční požadavky na podporu práce odborného zdravotnického personálu.

Zabezpečení služeb dalšího vzdělávání v souvislosti se zaváděním systému DRG na Slovensku

Cílem projektu realizovaného z prostředků EU bylo pokrýt potřebu zaškolení pracovního personálu z celé SR v souvislosti se změnou metodiky vykazování zdravotní péče.

Digitalizace papírových dokumentů ve společnosti PSS, a.s.

Díky implementaci projektu automatického rozpoznávání papírových formulářů a následného zpracování a správy oběhu elektronických formulářů se v První stavební spořitelně ročně digitalizují více než dva miliony stran dokumentů.

STABILITA na cestě k bezpapírové organizaci

Díky řešení pro doplňkovou penzijní společnost STABILITA získali oprávnění zaměstnanci ze všech poboček na Slovensku rychlý a efektivní přístup ke všem klientským smlouvám a dalším potřebným dokumentům.

Elektronické služby Úřadu průmyslového vlastnictví

zpřístupňují kompletní komunikaci mezi úřadem a konečným příjemcem služby v plnohodnotné elektronické komunikaci a aplikují legislativní zrovnoprávnění papírové a elektronické komunikace.

Elektronický oběh písemností

Podporuje celý životní cyklus dokumentu v rámci organizace Ministerstva obrany SR.

Efektivní správa dokumentace

Cílem řešení implementovaného ve společnosti ALSTOM Power bylo umožnit efektivní správu dokumentace s důrazem na integraci s nástroji na její vytváření (MS Office a AutoCAD) a se systémem elektronické pošty.

Na cestě k bezpapírové pojišťovně

Ve zdravotní pojišťovně Dôvera implementovala ICZ Slovakia několik řešení vedoucích k elektronizaci a k vytvoření tzv. bezpapírové pojišťovny.

Digitalizace a centrální úložiště dokumentů

Cílem projektu, který společnost ICZ Slovakia realizovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (dále jen VšZP), byla především implementace centrálního úložiště dokumentů poskytujícího webové služby pro správu dokumentů v rámci VšZP.

Efektivní správa dokumentace ve společnosti ZSE, a. s.

Implementací řešení ICZ e-spis ve společnosti Západoslovenská energetika, a.s. byla provedena automatizace a zvýšení přehlednosti činností spojených se správou dokumentace ve třech divizích společnosti.

ICZ e-spis a ePACS v NsP Prievidza se sídlem v Bojnicích

Cílem projektu v Nemocnici s poliklinikou Prievidza se sídlem v Bojnicích bylo automatizovat a zpřehlednit činnosti spojené se správou dokumentace vybudováním softwarové a aplikační infrastruktury.

Zefektivnění řízení služeb pro veřejný podnik Komunalno Brčko

Cílem projektu, jehož příjemcem byl veřejný podnik Komunalno Brčko, bylo implementovat moderní technologické řešení pro zvýšení efektivity řízení a realizace služeb údržby a odstraňování poruch místní elektrické a vodovodní distribuční sítě.

Zvýšení bezpečnosti při odstraňování min v okrese Brčko

Cílem projektu pro odminovací tým v okresu Brčko v Bosně a Hercegovině byla modernizace technologické infrastruktury, snížení rizik a zvýšení bezpečnosti odminovacích prací realizovaných přímo v terénu.

Upgrade informačního systému transfuziologického oddělení

V ÚVN Ružomberok realizovala společnost ICZ Slovakia upgrade původního informačního systému na transfuziologickém oddělení, který byl nahrazen moderním informačním systémem Rubín.

Správa dokumentace v pojišťovně Union

Cílem projektu pro společnost Union zdravotná poisťovňa a.s. byla automatizace a zpřehlednění činností spojených se správou dokumentace a vypracování návrhu systému a plánu řízení dokumentace.

Elektronický systém pro vyhrazené parkování

S cílem umožnit občanům komunikovat s úřadem prostřednictvím internetu a podávat žádosti bez nutnosti přímého fyzického kontaktu s úřadem implementovala společnost ICZ Slovakia na městském úřadě formulářové řešení iPoint.

Zavedení informačního systému ve městě Banská Bystrica

Cílem projektu bylo výrazné zlepšení administrativního výkonu městského úřadu a efektivnější poskytování služeb občanům prostřednictvím zavedení elektronických služeb ve městě Banská Bystrica.

Elektronické operační sály v Nemocnici Třebíč

ICZ implementovalo vysoce moderní řešení z řady ICZ AMIS*HD pro digitalizaci provozu operačních sálů, elektronické vedení operační dokumentace a plánování provozu operačních sálů. Řešení organicky navazuje na nemocniční informační systém.

Elektronická ošetřovatelská dokumentace v ÚVN Praha

V předním zdravotnickém zařízení v ČR ICZ implementovalo elektronickou ošetřovatelskou dokumentaci integrovanou s nemocničním informačním systémem včetně chytrých mobilních zařízení.

Správa registru emisních povolenek

Od roku 2013 je společnost ICZ Slovakia Ministerstvem životního prostředí SR smluvně pověřená vykonávat funkci správce registru emisních povolenek.

Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání

Informační systém Registru živnostenského podnikání vznikl jako pilotní projekt bývalého Ministerstva informatiky ČR za metodické spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Modernizace ATC systému na letišti Fudžajra

ALES poskytl hlavní civilní systém ATC (APP + TWR) pro mezinárodní letiště Fudžajra.

Přemístění a modifikace stávajícího systému LETVIS ATM ACC / APP z Kutaisi (Kopitnari) do Tbilisi s použitím dodatečně dodaného hardwaru a softwaru

ALES demontoval ATC systém LETVIS-GK ACC instalovaný na věži mezinárodního letiště v Kutaisi a nainstaloval ho v řídicí věži mezinárodního letiště v Tbilisi, rozšířil stávající konfiguraci včetně nového Play-Back a integrace kanálů OLDI a ADS-B, také nákup nového hardwaru a softwaru.

Záložní ATM Systém LETVIS pro stav nouze v ACC Tbilisi a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi

ALES poskytl záložní civilní systém ATC pro použití ve stavu nouze v oblastním středisku řízení FIR Gruzie a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi. Dodávaný systém zahrnoval zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a zpracování letových údajů. Společnost ALES dodala jako součást projektu 7 kusů konzol pro ACC.

Modernizace mezinárodního letiště Tribhuvan (systém dohledu)

ALES poskytl hlavní a záložní civilní systém ATC pro ACC FIR Nepal a APP + TWR Káthmándú. ALES poskytl systémový software a služby systému MSDPS (Multi-Surveillance Data Processing System), ATC Simulátor. Rozsah práce pro ALES byl dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personálu koncového uživatele.

LETVIS TWR ATC Systém pro letiště Kutaisi (Kopitnari)

ALES poskytl systém LETVIS ATC (APP + TWR) pro letiště Kutaisi (Kopitnari) včetně zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a pro zpracování letových údajů. Projekt zahrnoval dodávku 7 kusů konzol pro TWR. Rozsah práce zahrnoval dodávku zařízení, instalaci a školení.

Projekt na zlepšení bezpečnostních systémů letiště v Bangladéšské lidové republice, LOT – 1: Letecké bezpečnostní vybavení

ALES poskytl hlavní ATC systém pro letiště Čattagrám, ATC SIM (Tower SIM) v Dháce. Rozsah práce pro ALES byl dodávka, instalace, uvedení do provozu, školení obsluhujícího a technického personálu koncového uživatele.

Dodání letištního systému ATC pro Letové navigační služby Ázerbájdžánu (AZANS) na letišti Gabala

ALES poskytl hlavní civilní systém ATC (TWR) včetně serverů pro zpracování údajů z radarových a přehledových zdrojů a pro zpracování letových údajů pro AZANS v Gabale.

Česká správa sociálního zabezpečení

Předmětem  poskytovaných služeb byla  dodávka a implementace  Elektronické spisové služby a elektronicky řízeného oběhu dokumentů,  integrace na okolní prostředí včetně integrace na vlastní IDM a další externí AIS a poskytování služeb technické podpory a dlouhodobého významného rozvoje.

Městské části Prahy

Systém ICZ DESA byl nasazen na městských částech Praha 8, 13, 17, 21 jako cílový systém pro uložení digitalizovaných dokumentů stavebního archivu, který obsahuje kompletní stavební dokumentaci nemovitostí na území městské části. Veškerá dokumentace byla digitalizována a uložena v systému ICZ DESA. Za využití funkce zpřístupnění je momentálně dostupná v elektronické osobě oprávněným osobám žádajícím o přístup … Číst dále

Správa a ukládání dokumentů

Společnost Benteler, která se zaměřuje na výrobu svařovaných automobilových dílů, zahájila digitalizaci archivu výrobní a provozní dokumentace.

Sledování průběhu výroby

Realizace systému sběru dat o průběhu výroby, včetně datového propojení s informačním systémem JD Edwards. Komplexní dodávka hardware (server, stacionární terminály, čtečky), software a souvisejících služeb.

Distribuční centrum textilního zboží

Realizace systému řízení evropského logistického centra textilního zboží zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s nadřazeným systémem ESO). Sklad je vybaven systémovými vozíky Jungheinrich bez skladové navigace.

Centrální distribuční sklad

Realizace systému řízení centrálního distribučního skladu zahrnující dodávku hardware (server, bezdrátová síť, mobilní terminály), aplikačního software a souvisejících služeb (včetně datového propojení s podnikovým informačním systémem MFG/PRO).

Centrální sklad materiálů a výrobků

Realizace systému řízení centrálního skladu nakupovaných materiálů, rozpracované výroby a hotových výrobků zahrnující dodávku mobilních terminálů, aplikačního software WMS Osiris a souvisejících služeb.

Expediční sklad lahvového piva

Realizace systému řízení expedičního skladu zahrnující dodávku hardware, aplikačního software a souvisejících služeb.

Dohledový systém Zabbix

Systém slouží k předcházení a včasnému detekování problémů pomocí nasazení, konfigurace a parametrizace dohledového systému.

Kybernetická bezpečnost

Cílem projektu bylo splnění požadavků uvedených v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazujících vyhláškách.

Vzdělávací a infomační centrum (VIC): E-elearning

Projekt VIC byl původně vytvořen pro potřeby a splnění požadavků vyplývajících ze zákona o ochraně utajovaných informací a informační způsobilosti, v oblasti vzdělávání a pravidelného proškolování více jak 3900 uživatelů.

Důvěryhodná výpočetní základna (DVZ)

Cílem projektu bylo vybudování jednotné bezpečné platformy pro provoz informačních systémů zajišťující bezpečnostní funkce, vysokou provozní spolehlivost a řízení přístupu k aktivům.

Modernizace simulátoru řízení letového provozu a jeho rozšíření o Mode-S

ALES poskytl modernizaci celého vojenského simulátoru řízení letového provozu a dodal nové konzoly ATC.

Konzoly pro HungaroControl

ALES vyrobil a instaloval 136 ks ACC konzol, 34 konzol CRDS a 5 TWR konzol.

Konzoly pro Sakaeronavigatsia

ALES vyrobil a instaloval 7 ks ACC konzol a 7 ks TWR konzol.
Na základě filtrů reference nenalezeny.