Register obyvateľov (ROB)

 • Zadávateľ: Ministerstvo vnútra ČR, Správa základných registrov
 • Dátum realizácie: 2012 do súčasnosti
 • Lokalita realizácie: Česká republika
 • Realizoval: ICZ a. s.

Register obyvateľov je jednou zo základných komponentov moderného eGovernmentu Českej republiky. Patrí medzi tzv. základné registre.

V Registri obyvateľov sú vedené referenčné údaje o fyzických osobách. Ide o občanov ČR a EÚ, cudzincov s povolením pobytu v ČR a cudzincov, ktorým bola na území Českej republiky udelená medzinárodná ochrana formou azylu alebo doplnkovej ochrany. Zdrojom dát sú súčasné relevantné evidencie. Register zdieľa potrebné dáta s ostatnými základnými registrami. Poskytuje referenčné údaje pre ostatné registre.

Spoločnosť ICZ je dodávateľom Registra obyvateľov a zároveň poskytuje podporu a zaisťuje rozvoj systému podľa požiadaviek Ministerstva vnútra Českej republiky, respektíve Správy základných registrov, ktorá pre ministerstvo správu registra obyvateľov zaisťuje, a podľa legislatívnych zmien.

Charakteristika zákazníka

Ministerstvo vnútra Českej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre vnútorné veci, najmä pre verejný poriadok a bezpečnosť, pre mená a priezviská, matriky, štátne občianstvo, občianske preukazy, hlásenie pobytu, evidenciu obyvateľov a rodných čísel, cestovných dokladov, povoľovanie pobytu cudzincov, územné členenie štátu a ďalšie v rozsahu kompetenčného zákona (zákona č. 2/1969 Zb., o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej republiky, v znení neskorších predpisov). Správu registra obyvateľov zaisťuje ministerstvo vnútra prostredníctvom Správy základných registrov.

Popis riešeného problému a cieľa projektu

Pred realizáciou základného registra obyvateľov neexistoval unikátny zdroj údajov o obyvateľoch Českej republiky, ktorý by mal status referenčných, právne záväzných údajov, zdieľaných v rámci verejnej správy, so zaisteným procesom aktualizácie. Údaje spravované základným registrom obyvateľov boli spravované informačným systémom evidencie obyvateľov, cudzineckým informačným systémom, informačným systémom evidencie občianskych preukazov a informačným systémom evidencie cestovných dokladov. Podmienky pre zdieľanie neboli v žiadnom právnom predpise všeobecne upravené, a tak dochádzalo k zdieľaniu dát medzi rôznymi systémami za rôznych podmienok, či už legislatívnych, procesných, tak aj technických. V informačných systémoch verejnej správy tak dochádzalo k opakovaným a zbytočným úkonom pri zisťovaní a overovaní údajov, ktoré boli verejnej správe k dispozícii.

Prístup k riešeniu

Základný register obyvateľov je od 1. júla 2012 hlavným zdrojom údajov o fyzických osobách, konkrétne o:

 • všetkých občanoch ČR,
 • cudzincoch s povolením na pobyt v ČR,
 • cudzincoch, ktorým bol na území ČR udelený azyl alebo doplnková ochrana,
 • iných fyzických osobách, o ktorých iný právny predpis stanovuje, že budú vedené v Registri obyvateľov.

O všetkých týchto osobách sa v Registri obyvateľov vedú referenčné údaje, ktoré sú štátom garantované ako aktuálne a správne. Každá zmena referenčného údaja sa premietne vo všetkých ostatných agendách verejnej správy, občan tak už nemusí obiehať množstvo úradov, aby tu túto zmenu doložil. Napríklad pri zmene mena alebo adresy miesta trvalého pobytu občan iba navštívi najbližší úrad v mieste bydliska, kde túto zmenu ohlási a ostatné úrady si prostredníctvom systému základných registrov túto informáciu už odovzdajú medzi sebou.

Hlavné prínosy

Prínosy zavedenia systému základných registrov pre občanov pri kontakte s verejnou správou:

 • dáta vedené vo forme referenčných údajov už nemusí občan dokladať alebo ich stále opakovane vyplňovať na jednotlivých formulároch,
 • menej času stráveného na úradoch,
 • vyššia úroveň ochrany ich osobných údajov,
 • skrátenie procesu vybavenia žiadosti,
 • zníženie byrokratickej záťaže,
 • občanovi so zriadenou a sprístupnenou dátovou schránkou je bezplatne zasielaný výpis pri každej vykonanej zmene referenčných údajov. Každoročne je potom takému občanovi zaslaný súhrnný záznam o využívaní jeho údajov v registri obyvateľov za predchádzajúci kalendárny rok.

Prínosy zavedenia systému základných registrov pre úradníkov:

 • právna istota o správnosti osobných údajov o občanoch,
 • uľahčenie činnosti v súvislosti so získavaním a overovaním údajov občanov,
 • zaistená jedinečnosť referenčných údajov v Registri obyvateľov.

Ďalšie prínosy:

 • výpisy z Registra obyvateľov sú dostupné takisto prostredníctvom CzechPOINT,
 • poskytovanie referenčných údajov pre zabezpečenie všetkých volieb a referend na území ČR,
 • zvýšenie transparentnosti volieb generovaním jednoznačných volebných zoznamov.

Základné štatistiky

Počet transakcií:

 • za rok 2016 podľa výročnej správy Správy základných registrov: 248 137 107 (69,78 % podielu na počte volaných služieb vonkajšieho rozhrania ISZR),
 • za necelých 5 rokov prevádzky registra obyvateľov: 883 655 444,
 • priemerne za mesiac: cca 25 000 000.

Počet záznamov:

 • Počet záznamov/obyvateľov vedených v registri obyvateľov: cca 10,5 mil.

Technológia

 • Oracle
 • Java
 • Linux
 • Cisco
 • Sparc

Odkazy

Register obyvateľov