Národná transfúzna služba Slovenskej republiky

 • Produkty: IS pre transúzne stanice Rubín
 • Zadávateľ: Národná transfúzna služba Slovenskej republiky
 • Dátum realizácie: 2011-2013
 • Lokalita: Slovensko
 • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Základné informácie

Hlavnou prioritou Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (ďalej NTS ) pri odbere, spracovaní, distribúcií a využití krvi je ochrana zdravia verejnosti a účinná prevencia prenosu infekčných chorôb. Aj vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov Európskej únie mala NTS možnosť realizovať národný projekt „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby“. Nevyhnutnou súčasťou tohto projektu bola aj modernizácia informačného systému s cieľom centralizovať činnosť NTS prepojením komunikácie všetkých jej pracovísk, ktoré dovtedy pracovali samostatne. Realizátorom projektu modernizácie informačného systému bola spoločnosť ICZ Slovakia.

O projekte

Úlohou ICZ Slovakia bolo vybudovať moderný, otvorený a integrovaný informačný systém s centralizovaným zdieľaním informácií a zabezpečením ich maximálnej bezpečnosti a dostupnosti v rámci všetkých dvanástich pracovísk NTS. To zahŕňalo zabezpečenie informatickej podpory jednotlivých pracovísk pri odborných činnostiach súvisiacich s odberom, spracovaním, skladovaním a expedíciou krvi a krvných prípravkov.

Základom použitého riešenia je informačný systém RUBÍN v2, ktorý obsahuje modul centrálneho registra, ktorý prijíma dáta zo všetkých pracovísk NTS. Jednotlivé pracoviská pracujú nad svojím lokálnym registrom a počas práce sú v on-line prepojení s centrálnym registrom. Tým je zabezpečené zdieľanie aktuálnych dát v rámci celej NTS. Pre prípad výpadku on-line prepojenia s centrálnym registrom má lokálne pracovisko k dispozícii jeho kópiu, ktorá je v pravidelnom čase replikovaná na všetky lokálne pracoviská. Vďaka tomu v prípade výpadku on-line prepojenia lokálne pracovisko pracuje s údajmi, ktorých aktuálnosť nepresahuje 24 hodín.

Otvorená architektúra dodaného systému umožňuje v budúcnosti pripojenie ďalších novo vzniknutých pracovísk.

Výsledok

Vďaka implementácii systému Rubín spoločnosťou ICZ Slovakia NTS už nefunguje ako súčet viacerých, samostatne pôsobiacich pobočiek, ale ako vzájomne prepojený celok. Centralizácia NTS SR je veľmi dôležitým krokom organizácie k zvyšovaniu efektívnosti a spoľahlivosti poskytovania služieb pre občanov i šetreniu nákladov v rámci organizácie. 

Implementáciou projektu zjednotila NTS pracovné postupy, komunikačné kanály, štandardy, dokumentáciu a koordináciu odborných úkonov všetkých pracovísk. Informácie a dáta sú v reálnom čase dostupné pracoviskám na celom území SR. IS Rubín prepája 12 pracovísk NTS SR a denne s ním pracujú stovky odborných pracovníkov. Systém centrálneho registra eviduje viac ako stotisíc darcov a niekoľko stoviek tisíc odberov ročne.

Najdôležitejšie výhody zavedenia centrálneho registra:

 • Centrálna evidencia darcov a všetkých s nimi súvisiacich informácií (odbery krvi, vyradenia darcov, povinné vyšetrenia atď.)
 • Evidencia odberov a darcov – centrálny register umožňuje spracovanie odberov odobratých v ľubovoľnom odberovom centre ľubovoľným spracovateľským centrom.
 • Informačná podpora logistiky presunov krvi a krvných výrobkov medzi pracoviskami bez nutnosti opätovného vkladania dát.
 • Synchronizácia dát v prípade mobilných krvných odberov bez nutnosti dvojitého nahrávania dát.
 • Kontaktovanie darcov SMS notifikáciou.
 • Zvýšenie finančnej a časovej efektívnosti.