Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

  • Produkty: ICZ e-spis, ICZ eSCAN, ICZ UPVS adapter
  • Zadávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  • Dátum realizácie: 2006-2018
  • Lokalita: Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Na základe existencie veľkého množstva dokumentov, ktoré boli a sú doru­čované do SVP alebo vznikajú interne a ktoré bolo a je nutné spracovávať a ucho­vávať si SVP realizáciou projektu a implementáciou systému ICZ e-spis od spoločnosti ICZ Slovakia zabezpečilo automatizáciu a sprehľadnenie činností spojených so správou registratúry a obehom dokumentov v rámci podniku a jeho OZ. Od roku 2006 bol systém postupne implementovaný nielen v centrále SVP, ale aj v jeho štyroch odštepných závodoch.

Súčasťou implementácie bolo zároveň nasadenie aplikácie ICZ eSCAN – technológia na prírastkové skenovanie a import dokumentov došlej pošty do systému ICZ e-spis. Samotný projekt je realizovaný ako päť samostatných, navzájom na sebe nezávislých inštalácií. Centrála i každý odštepný závod má implementovanú vlastnú inštaláciu aplikácie ICZ e-spis vrátane aplikácie ICZ eSCAN.

Na základe potrieb podniku, jeho rozvojových požiadaviek a následným doplnení riešenia úspešnou implementáciou aplikácie ICZ UPVS adapter počas rokov 2017-2018 (keď došlo k prepojeniu SVP infraštruktúry a infraštruktúry ÚPVS a zároveň k napojeniu na elektronické schránky SVP v prostredí ÚPVS a to jak elektronických schránok OVM tak aj elektronických schránok PO) podnik vrátane OZ splnil aj jeho všeobecnú legislatívnu povinnosť (ako orgánu verejnej moci) súvisiacu s uplatňovaním verejnej moci elektronicky a prioritnej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok. Spôsob komunikácie prostredníctvom elektronických schránok plne nahradil klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe, vrátane doručovania do vlastných rúk. Implementáciou aplikácie ICZ UPVS adapter si SVP zabezpečilo plnenie legislatívnych povinností jednoduchšie a s istotou.

 

O zákazníkovi

Slovenský vodohospodársky podnik – správca vodných tokov a povodí na Slovensku. SVP, š. p., je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Jednou z dôležitých priorít SVP je zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v čase prebytku pre obdobie jej nedostatku. SVP má celoštátnu pôsobnosť prostredníctvom štyroch odštepných závodov: OZ Banská Bystrica, OZ Bratislava, OZ Košice a OZ Piešťany.