Západoslovenská energetika, a.s.

  • Produkty: ICZ e-spis, ICZ eSCAN, ICZ UPVS adapter
  • Zadávateľ: Západoslovenská energetika, a. s.
  • Dátum realizácie: 2005-2006
  • Lokalita: Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

V roku 2005 sa vedenie ZSE rozhodlo nahradiť manuálnu správu registratúry elektronickým systémom. Jednou z hlavných požiadaviek ZSE na dodávateľa v rámci elektronického systému na správu registratúry bolo aj zriadenie skenovacích pra­covísk, ktoré umožnia naskenované dokumenty v elektronickej podobe importovať do tzv. dokumentového úložiska.

V priebehu rokov 2005–2006 spoločnosť ICZ Slovakia a.s. postupne nahradila manuálnu správu registratúry v ZSE elektronickým systémom ICZ e-spis, ktorý podporuje spracovanie a obeh záznamov (doručených aj vlastných) tak, aby každý, kto má potreb­né prístupové práva mohol pracovať s elektronickou podobou záznamu. Zároveň boli zriadené skenovacie pracoviská regionál­nych pobočiek ZSE v rámci ktorých bola implementovaná aplikácia ICZ eSCAN, pre dávkové skenovanie doku­mentov, ktorá naskenované dokumenty importuje priamo k záznamom v sys­téme ICZ e-spis a zároveň je zabezpečený import naskenovaných dokumentov v elektronickej podobe do tzv. dokumentového úložiska. Nasadením elektronického systému v prostredí ZSE došlo k automatizácii a sprehľadneniu činností spojených so správou registratúry a s obehom množstva dokumentov, ktoré sú doručované do ZSE alebo vznikajú interne a ktoré je nutné archivovať v zmysle platnej legislatívy.

Následným rozvojom a rozšírením existujúceho elektronického systému na správu registratúry a nasadením univerzálneho integračného nástroja ICZ UPVS adapter si ZSE zabezpečilo jednoduchší prístup na rozhrania ÚPVS a automatickú integráciu na ÚPVS tak, že je možná elektronická komunikácia ZSE na úrovni prijímania, ale napríklad aj reakcie na doručené rozhodnutia, či manažment prijímania úradnej dokumentácie. Zároveň riešenie s nasadeným ÚPVS adapterom umožňuje ZSE získať ucelený prehľad nad doručenou úradnou komunikáciou v elektronickej schránke a zároveň ZSE získalo kontrolu nad úradnou komunikáciou, ktoré je doručovaná a bude doručovaná v budúcnosti (možnosť dočasného vypnutia automatickej autorizácie doručenky).

Riešenie výrazne zjednodušuje prístup do elektronickej schránky právnickej osoby (ZSE) bez nutnosti opakovaného používania eID karty štatutárneho zástupcu ako aj zamestnancov, ktorí sú zodpovední za príslušnú agendu v ZSE. Taktiež je eliminovaná potreba priameho a formálneho splnomocňovania iných zamestnancov štatutárom k prístupu do elektronickej schránky ZSE. Zamestnanci k nej získajú prístup v prostredí UPVS adaptéra použitím vlastného konta, a to bez nutnosti práce s eID.

 

O zákazníkovi

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) spoločnosť s takmer 100 ročnou históriou patrí k najväčším dodávateľom elektriny a plynu a je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. Pôsobí najmä na západnom Slovensku a svoje zákaznícke služby (domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva) poskytuje rovnako kvalitne aj mimo tohto regiónu. Od roku 2002 patrí do najväčšej európskej energetickej skupiny E.ON.  Dňom 1. júla 2007 dátumom právneho unbundlingu ZSE došlo k odčleneniu prevádzkovania distri­bučnej sústavy do dcérskej spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., a obchodných aktivít do dcérskej spoločnosti ZSE Energia, a.s., pričom Západoslovenská energetika, a.s. je 100 % vlastníkom novovzniknutých dcérskych spoločností. Zároveň je to dátum vzniku skupiny ZSE.