Ústredná evidencia podnikateľov, Register živnostenského podnikania

Ústredná evidencia podnikateľov, Register živnostenského podnikania

 • Zadávateľ: Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
 • Dátum realizácie: 2004 - trvá
 • Lokalita realizácie: Česká republika
 • Realizoval: ICZ a. s.

Informačný systém Registra živnostenského podnikania vznikol ako pilotný projekt bývalého Ministerstva informatiky ČR za metodickej spolupráce Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. Projekt nadväzuje na výsledky projektu okresnej dátovej siete v Třebíči. Informačný systém Registra živnostenského podnikania vytvára podmienky pre zabezpečenie jednotného výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania a vedenie živnostenského registra na všetkých úrovniach živnostenských úradov. Informačný systém Registra živnostenského podnikania zároveň podporuje rozvoj eGovernmentu v Českej republike realizáciou prepojenia s mnohými ďalšími informačnými systémami verejnej správy Českej republiky vrátane možnosti prepojenia na obdobné registre v krajinách EÚ.

Charakteristika zákazníka

Používateľmi projektu Informačného systému Registra živnostenského podnikania sú jednotlivé Živnostenské úrady (ŽÚ), ktoré sú významnou súčasťou verejnej správy a ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania. V súčasnosti je to 242 úradov na rôznych stupňoch verejnej správy, konkrétne 205 obecných, 14 krajských, 22 poverených úradov mestských častí hlavného mesta Prahy a Živnostenský úrad ČR, ktorého pôsobnosť vykonáva, v zmysle kompetenčného zákona, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR (MPO).

Do kompetencie ŽÚ spadá zabezpečenie všetkých procedurálnych záležitostí na úseku živnostenského podnikania. Ide o oblasť registrácie a evidencie podnikateľských subjektov podnikajúcich v režime živnostenského zákona, oblasť vydávania výpisov zo živnostenského registra (ŽR), kontrolnú činnosť, vedenie správnych konaní a pod. Živnostenský zákon je verejnoprávnou normou, v ktorej rámci sa uskutočňuje významná väčšina (cca 90 %) podnikateľských aktivít, a to tak fyzických, ako aj právnických osôb.

V rámci sústavy živnostenských úradov je Ministerstvu priemyslu a obchodu uložené zákonom č. 570/1991 Zb., o živnostenských úradoch, viesť Ústrednú evidenciu podnikateľov, ktorí podnikajú v režime živnostenského zákona. Táto evidencia je vedená formou Informačného systému Registra živnostenského podnikania (IS RŽP).

Hlavné ciele projektu  IS RŽP

 • Zjednotenie a konsolidácia dátovej základne, zabezpečenie prevádzky ústrednej evidencie podnikateľov a registra živnostenského podnikania v súlade so zákonom o živnostenskom podnikaní. Tento cieľ vedie k spresneniu dátovej základne IS RŽP ako dôležitého registra verejnej správy (VS), z ktorého budú môcť čerpať všetky ostatné registre VS validné a overené údaje a pripraviť tak kvalitnú informačnú dátovú základňu z oblasti podnikania v režime živnostenského zákona v ČR na napojenie na obdobné registre EÚ.
 • Zjednotenie administratívnych procesov a procesov súvisiacich s aplikáciou zákona o živnostenských úradoch a zákona o živnostenskom podnikaní a ich následná technologická podpora. Tento cieľ prispieva k zjednoteniu vykonávaných postupov vedenia ŽR a vykonávanie administratívnych procesov spojených s výkonom štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania. Zjednotenie postupov vedenia ŽR a administratívnych procesov prispieva k lepšej orientácii podnikateľov v oblasti živnostenského podnikania a je základom pre úspešnú realizáciu nadväzujúcich vládnych projektov.
 • Prepojenie na ďalšie informačné systémy verejnej správy, ktorého cieľom je znížiť obeh dokumentov a ľudí tam, kde sú už existujúce validné údaje, a získať aktuálne a validné informácie priamo zo zdrojových registrov VS (register obyvateľov, obchodný register, adresný systém, trestný register) použiteľné priamo na prácu v systéme. Súčasne je cieľom prepojenia odovzdávať aktuálne a validné informácie z IS RŽP ďalším registrom VS na základe zákonnej povinnosti danej ŽÚ alebo pre ich potrebu na základe možností daných živnostenským zákonom alebo súvisiacimi zákonmi.
 • Poskytovanie informácií verejnosti prostredníctvom verejného webového rozhrania. Realizáciou tohto cieľa dochádza k naplneniu zákona č. 365/2000 Zb. o ISVS. K občanom podnikateľom, ale aj nepodnikateľom sa tak dostávajú aktuálne a validované informácie o podnikateľských subjektoch ČR, čím dochádza k otvoreniu a väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia voči ostatným občanom a súčasne taktiež k podpore podnikania v ČR.
 • Poskytovanie informácií oprávneným používateľom mimo systému živnostenských úradov. Realizáciou tohto cieľa dochádza k zefektívneniu výkonu verejnej správy, ako je uvedené v programových cieľoch vlády ČR, pretože týmto spôsobom si môžu oprávnení pracovníci napr. Polície ČR a Českej obchodnej inšpekcie sami pripraviť zoznamy prevádzkarní podnikateľských subjektov na základe aktuálnych a validných údajov poskytnutých priamo z IS RŽP, alebo prehľadávať záznamy v ŽR v rozsahu jeho verejnej, prípadne aj neverejnej časti.

Charakteristika Informačného systému Registra živnostenského podnikania

IS RŽP je procesne orientovaný centrálny informačný systém, v ktorom sú jednotlivé prípady vybavované živnostenskými úradmi riadené pomocou vnútorného WorkFlow. Tým je podoprená snaha MPO zásadne zjednotiť výkon zákonom vymedzenej správnej činnosti ŽÚ.

IS RŽP pracuje nad jednotnou dátovou základňou, ktorá obsahuje jednak všetky údaje ŽR, tak aj všetky informácie potrebné na riadenie procesov vlastnej agendy IS RŽP.

IS RŽP je prevádzkovaný v hostingovom centre, v ktorom je umiestnený všetok potrebný HW a sieťová infraštruktúra. V centre IS RŽP sú sústredené všetky údaje aj funkcie jednotlivých aplikácií potrebných na ich správu. Centrum IS RŽP je z dôvodu zaistenia vysokej bezpečnosti a dostupnosti rozdelené do dvoch navzájom prepojených samostatných lokalít. Každá z oboch lokalít poskytuje kompletný rozsah služieb určených tak na vnútornú potrebu sústavy živnostenských úradov, ako na prepojenie s ostatnými informačnými systémami verejnej správy a zároveň na poskytovanie informácií verejnosti.

Koncové zariadenia, s ktorými pracujú používatelia – úradníci živnostenských úradov, sú bežné PC s operačným systémom Windows alebo Linux, doplnené o čítačku čipových kariet. Používateľským rozhraním je štandardný webový prehľadávač. Komunikácia medzi koncovou stanicou a centrom IS RŽP nie je závislá od existencie infraštruktúry vyhradenej pre potrebu verejnej správy; v súčasnosti je využité štandardné pripojenie jednotlivých úradov na internet, pričom dôvernosť komunikácie je zaistená použitím protokolu HTTPS.

Jednotliví používatelia preukazujú pri prístupe do systému svoju identitu prostredníctvom certifikátu uloženého na čipovej karte. Každému používateľovi je teda jednoznačne priradené oprávnenie na prácu s evidovanými údajmi a funkciami systému. Zavedený spôsob autorizácie prispieva k zaisteniu nepopierateľnosti jednotlivých akcií vykonaných nad údajmi registra.

IS RŽP aktívne poskytuje na základe povinností stanovených živnostenským zákonom údaje zo ŽR ďalším ISVS a súčasne aktívne využíva prepojenie na ďalšie ISVS na získavanie údajov z týchto ISVS alebo pre on-line overovanie údajov nutných pre činnosť ŽÚ.

IS RŽP AKTÍVNE KOMUNIKUJE S NASLEDUJÚCIMI INFORMAČNÝMI SYSTÉMAMI VEREJNEJ SPRÁVY:

 • Registrom ekonomických subjektov vedeným Českým štatistickým úradom (prideľovanie identifikačných čísel, odovzdávanie údajov na účely štatistiky),
 • Obchodným registrom vedeným Ministerstvom spravodlivosti (podklady pre zápis a informácie o zápisoch vykonaných do OR),
 • Územne identifikačným registrom vedeným Ministerstvom práce a sociálnych vecí (overovanie správnosti adries, kontrola miestnej príslušnosti),
 • Ministerstva financií (odovzdávanie údajov na potreby daňovej správy),
 • Českej správy sociálneho zabezpečenia (odovzdávanie údajov na potreby správy sociálneho zabezpečenia),
 • Ministerstva práce a sociálnych vecí (odovzdávanie údajov na potreby Úradov práce),
 • Všeobecnej zdravotnej poisťovne (odovzdávanie údajov na potreby centrálneho registra poistencov),
 • Informačným systémom údajových schránok vedeným Ministerstvom vnútra (odovzdávanie údajov o podnikateľských subjektoch),
 • Centrálnym registrom obyvateľov vedeným Ministerstvom vnútra (CRO). V CRO je overovaná správnosť údajov o osobách, ktoré sú podnikateľmi, zodpovednými zástupcami, vedúcimi organizačnej zložky podniku alebo členmi štatutárnych orgánov,
 • Registrom trestov vedeným Ministerstvom spravodlivosti (RT). Pre samotných podnikateľov je významné prepojenie IS RŽP a Registra trestov (overovanie bezúhonnosti), keďže podnikateľ už nemusí ako súčasť podania dokladať výpis z RT. Výpis v elektronickej podobe si vyžiada prostredníctvom systému pracovník živnostenského úradu príslušného na spracovanie podania.

Všetky tu uvedené komunikácie sú založené na princípe priamej vzájomnej komunikácie centrálnych informačných systémov. Technológia komunikácie je postavená na protokole HTTPS s využitím odovzdávania XML údajov.

Rozvoj IS RŽP

V rámci rozvoja a rozšírenia vlastností IS RŽP boli realizované nasledujúce projekty, rozširujúce portfólio služieb poskytovaných IS RŽP a zvyšujúce kvality IS RŽP ako takého:

 • Projekt Elektronické podanie podnikateľa voči Živnostenskému registru, ktorý umožňuje podnikateľskej verejnosti vytvárať elektronické podania v rozsahu Jednotného Registračného formulára (JRF) na svojom počítači a odosielať ich podpísané elektronickým podpisom do centrálnej Elektronickej podateľne Živnostenského registra alebo v prípade absencie elektronického podpisu prostredníctvom údajovej schránky do údajovej schránky vybraného úradu. Príslušný ŽÚ, ktorý je podnikateľom označený, podanie spracuje a ak to je možné, taktiež elektronicky vybaví. Rovnaká aplikácia, ktorá slúži podnikateľskej verejnosti, sa využíva aj na ŽÚ, kde v rámci podania uskutočneného prostredníctvom Centrálneho registračného miesta (CRM) a spracovaného aplikáciou JRF sa údaje daného elektronického podania automaticky odovzdajú v rámci CRM ďalším orgánom štátnej správy (MF, ČSSZ, MPSV a VZP). Tento projekt bol v roku 2008 vyhlásený víťazným projektom súťaže IT projekt roku, súťaže usporadúvanej Českou asociáciou manažérov úsekov informačných technológií (CACIO).
 • Projekt evidencie dokumentov v IS RŽP a obojstranné rozhranie medzi agendou a spisovou službou úradu, umožňujúce všetky dokumenty vytvárané v IS RŽP evidovať podľa zákonom stanovených podmienok a prostredníctvom obojstranného rozhrania odovzdávať informácie a dokumenty tak zo strany podateľne úradu (spisovej služby) do IS RŽP, ako z IS RŽP do spisovej služby úradu s cieľom vypraviť, evidovať a archivovať dokumenty.
 • Projekt Úpravy IS RŽP smerom k Základným registrom VS, prostredníctvom ktorého bude umožnená komunikácia IS RŽP so sústavou základných registrov ČR, ich využívanie a súčasne aj plnenie Základného registra osôb (ROS) údajmi o podnikateľských subjektoch vedených v IS RŽP a Základného registra práv a povinností (RPP) údajmi o ŽÚ vydaných rozhodnutiach, ktorými sa menia údaje vedené v ROS.

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Ústredná evidencia podnikateľov – Informačný systém Registra živnostenského podnikania

Zákazník: Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR

Rozsah projektu:

 • 227 obecných ŽÚ alebo ŽÚ MČ Prahy, 14 KŽÚ, 1 ŽÚ ČR
 • S IS RŽP pracuje denne približne 2100 aktívnych používateľov IS RŽP
 • V IS RŽP je evidovaných približne 2,2 mil. podnikateľských subjektov, 3 mil. živnostenských oprávnení
 • V IS RŽP sa jednotlivými ŽÚ ročne spracuje približne 1,05 mil. podaní od podnikateľských subjektov, iných orgánov štátnej správy alebo z vlastnej činnosti
 • V IS RŽP je jednotlivými ŽÚ ročne vytvorených v rámci spracovávaných podnetov približne 2,8 mil. dokumentov rôznych úrovní