Dôveryhodná výpočtová základňa

  • Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky
  • Realizoval: S.ICZ a.s.

Cieľom projektu bolo vybudovať jednotnú bezpečnú platformu pre prevádzku informačných systémov zaisťujúcu bezpečnostné funkcie, vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a riadenie prístupu k aktívam. Projekt Dôveryhodná výpočtová základňa (ďalej ako DVZ) zahŕňal návrh adresárových služieb Active Directory zohľadňujúci organizačnú a geografickú štruktúru MSP, bezpečnostné funkcie spĺňajúce zásady informačnej bezpečnosti, implementáciu infraštruktúrnych sieťových služieb, bezpečné nastavenie operačných systémov na serveroch a desktopoch, definovanie skupinových politík, zavedenie infraštruktúry verejných kľúčov atď. Dôveryhodná výpočtová základňa je založená na technológiách Microsoft Windows a VMware vSphere, zohľadňujúca širokú škálu noriem: ČSN ISO/IEC 27001 a 17779, zákony: 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a 412/2005 Zb., o ochrane utajovaných informácií a bezpečnostnej spôsobilosti a  181/2014 Zb., zákon o kybernetickej bezpečnosti.