Dodávka riešenia porovnávacieho dátového zdroja

  • Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Dátum realizácie: 2014
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

V súlade s výsledným opisom predmetu zákazky vytvoreným v rámci procesu súťažného dialógu IT služby pre e-Justice bolo nevyhnutnou súčasťou vybudovania zbierky zákonov v elektronickej podobe aj vytvorenie samotného elektronického obsahu právnych predpisov.

Kľúčovým predpokladom pre vytvorenie tohto obsahu internými kapacitami Ministerstva spravodlivosti SR bolo zabezpečenie spoľahlivých nezávislých dátových zdrojov a súvisiacich konzultačných, implementačných, konsolidačných a migračných prác.

K dosiahnutiu právnej záväznosti elektronickej podoby právnych predpisov bolo potrebné zabezpečiť správnosť ich znení blížiacu sa k úrovni 100% zhody s obsahom tlačenej Zbierky zákonov SR. Úlohou ICZ Slovakia bolo preto vytvoriť spoľahlivý porovnávací dátový zdroj, ktorý musel pozostávať minimálne z dvoch nezávislých dátových zdrojov. V rámci tohto procesu bolo potrebné vytvoriť nástroje na porovnávanie a sledovanie zmien v týchto zdrojoch i nástroje na vyhľadávanie, analýzu a riešenie konsolidačných konfliktov. Tak vznikol dátový zdroj, ktorého spoľahlivosť prevyšuje existujúce dátové zdroje a chybovosť je menšia ako 0,1 %. Následná verifikácia právnych predpisov je založená na elektronickom porovnaní obsahu právnych predpisov MS SR so spoľahlivým porovnávacím dátovým zdrojom a prípadnom riešení konsolidačných konfliktov.