PACS systém v NsP Ilava

  • Prijímateľ projektu: Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
  • Termín realizácie projektu: 2010
  • ICZ Slovakia ako: subdodávateľ

V Nemocnici s poliklinikou Ilava ICZ Slovakia implementovala PACS systém, ktorý umožňuje archivovať a distribuovať obrazovú zdravotnú dokumentáciu zo všetkých typov medicínskych prístrojov, podporujúcich štandard DICOM. Implementáciou PACS systému, vrátane prehliadacieho softvéru získala nemocnica komfortné riešenie nielen pre kvalifikované diagnostické účely, ale aj pre potreby bežnej klinickej práce lekárov, prístupné na všetkých oddeleniach. Implementované riešenie vedie k skvalitneniu lekárskej starostlivosti, minimalizácii nutnosti opakovať rádiologické vyšetrenia, k ekonomickej efektívnosti a v neposlednom rade aj  k ochrane životného prostredia.

V rámci riešenia boli dodané aj komunikačné uzly „ePACS“, ktoré umožňujú zabezpečenú výmenu obrazovej zdravotnej dokumentácie medzi nemocnicami napr. v rámci kraja, ale aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Implementáciou tohto systému sa nemocnica zaradila medzi moderné zdravotnícke zariadenia využívajúce telemedicínske riešenia.