Informační systém Registr živnostenského podnikání

Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání

 • Realizoval: ICZ a.s.
 • Datum realizace: Od r. 2004 do současnosti
 • Lokalita realizace: Česká republika
 • Zadavatel: Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Informační systém Registru živnostenského podnikání vznikl jako pilotní projekt bývalého Ministerstva informatiky ČR za metodické spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Projekt navazuje na výsledky projektu okresní datové sítě v Třebíči. Informační systém Registru živnostenského podnikání vytváří podmínky pro zabezpečení jednotného výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání a vedení živnostenského rejstříku na všech úrovních živnostenských úřadů. Informační systém Registru živnostenského podnikání zároveň podporuje rozvoj eGovernmentu v České republice realizací propojení s mnoha dalšími informačními systémy veřejné správy České republiky včetně možnosti propojení na obdobné registry v zemích EU.

Charakteristika zákazníka

Uživateli projektu Informačního systému Registru živnostenského podnikání jsou jednotlivé Živnostenské úřady (ŽÚ), jež jsou významnou součástí veřejné správy, a které zabezpečující výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání. V současné době je to 242 úřadů na různých stupních veřejné správy, konkrétně 205 obecních, 14 krajských, 22 pověřených úřadů městských částí hlavního města Prahy a Živnostenský úřad ČR, jehož působnost vykonává, ve smyslu kompetenčního zákona, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO).

Do kompetence ŽÚ spadá zabezpečení všech procedurálních záležitostí na úseku živnostenského podnikání. Jedná se o oblast registrace a evidence podnikatelských subjektů podnikajících v režimu živnostenského zákona, oblast vydávání výpisů z živnostenského rejstříku (ŽR), kontrolní činnost, vedení správních řízení, apod. Živnostenský zákon je veřejnoprávní normou, v jejímž rámci se uskutečňuje převážná většina (cca 90 %) podnikatelských aktivit, a to jak fyzických, tak i právnických osob.

V rámci soustavy živnostenských úřadů je Ministerstvu průmyslu a obchodu uloženo zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, vést Ústřední evidenci podnikatelů, kteří podnikají v režimu živnostenského zákona. Tato evidence je vedena formou Informačního systému Registru živnostenského podnikání (IS RŽP).

Hlavní cíle projektu  IS RŽP

 • Sjednocení a konsolidace datové základny, zabezpečení provozu ústřední evidence podnikatelů a registru živnostenského podnikání v souladu se zákonem o živnostenském podnikání. Tento cíl vede k zpřesnění datové základny IS RŽP jako důležitého registru veřejné správy (VS), z kterého budou moci čerpat všechny ostatní registry VS validní a ověřené údaje a připravit tak kvalitní informační datovou základnu z oblasti podnikání v režimu živnostenského zákona v ČR k napojení na obdobné registry EU.
 • Sjednocení administrativních procesů a procesů souvisejících s aplikací zákona o živnostenských úřadech a zákona o živnostenském podnikání a jejich následná technologická podpora. Tento cíl přispívá ke sjednocení vykonávaných postupů vedení ŽR a provádění administrativních procesů spojených s výkonem státní správy v oblasti živnostenského podnikání. Sjednocení postupů vedení ŽR a administrativních procesů přispívá k lepší orientaci podnikatelů v oblasti živnostenského podnikání a je základem pro úspěšnou realizaci navazujících vládních projektů.
 • Propojení na další informačními systémy veřejné správy, jehož cílem je snížit oběh dokumentů a lidí, tam kde jsou již existující validní data a získat aktuální a validní informace přímo ze zdrojových registrů VS (registr obyvatel, obchodní rejstřík, adresní systém, trestní rejstřík) použitelné přímo pro práci v systému. Současně je cílem propojení předávat aktuální a validní informace z IS RŽP dalším registrům VS na základě zákonné povinnosti dané ŽÚ nebo pro jejich potřebu na základě možností daných živnostenským zákonem nebo souvisejícími zákony.
 • Poskytování informací veřejnosti prostřednictvím veřejného webového rozhraní. Realizací tohoto cíle dochází k naplnění zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS. K občanům podnikatelům, ale i nepodnikatelům se tak dostávají aktuální a validované informace o podnikatelských subjektech ČR, čímž dochází k otevření a větší transparentnosti podnikatelského prostředí vůči ostatním občanům a současně také k podpoře podnikání v ČR.
 • Poskytování informací oprávněným uživatelům mimo systém živnostenských úřadů. Realizací tohoto cíle dochází k zefektivnění výkonu veřejné správy, jak je uvedeno v programových cílech vlády ČR, protože tímto způsobem si mohou oprávnění pracovníci např. Policie ČR a České obchodní inspekce sami připravit seznamy provozoven podnikatelských subjektů na základě aktuálních a validních dat poskytnutých přímo z IS RŽP, nebo nahlížet na záznamy v ŽR v rozsahu jeho veřejné, případně i neveřejné části.

Charakteristika Informačního systému Registru živnostenského podnikání

IS RŽP je procesně orientovaný centrální informační systém, ve kterém jsou jednotlivé případy vyřizované živnostenskými úřady řízeny pomocí vnitřního WorkFlow. Tím je podepřena snaha MPO zásadně sjednotit výkon zákonem vymezené správní činnosti ŽÚ.

IS RŽP pracuje nad jednotnou datovou základnou, která obsahuje jednak všechna data ŽR, tak i veškeré informace potřebné k řízení procesů vlastní agendy IS RŽP.

IS RŽP je provozován v hostingovém centru, ve kterém je umístěn veškerý potřebný HW a síťová infrastruktura. V centru IS RŽP jsou soustředěna veškerá data i funkce jednotlivých aplikací potřebných pro jejich správu. Centrum IS RŽP je z důvodu zajištění vysoké bezpečnosti a dostupnosti rozděleno do dvou navzájem propojených samostatných lokalit. Každá z obou lokalit poskytuje kompletní rozsah služeb určených jak pro vnitřní potřebu soustavy živnostenských úřadů, tak pro propojení s ostatními informačními systémy veřejné správy a rovněž pro poskytování informací veřejnosti.

Koncová zařízení, se kterými pracují uživatelé – úředníci živnostenských úřadů, jsou běžná PC s operačním systémem Windows nebo Linux, doplněná o čtečku čipových karet. Uživatelským rozhraním je standardní webový prohlížeč. Komunikace mezi koncovou stanicí a centrem IS RŽP není závislá na existenci infrastruktury vyhrazené pro potřebu veřejné správy; v současné době je využito standardního připojení jednotlivých úřadů do Internetu, přičemž důvěrnost komunikace je zajištěna použitím protokolu HTTPS.

Jednotliví uživatelé prokazují při přístupu k systému svou identitu prostřednictvím certifikátu uloženého na čipové kartě. Každému uživateli je tedy jednoznačně přiřazeno oprávnění k práci s evidovanými údaji a funkcemi systému. Zavedený způsob autorizace přispívá k zajištění nepopiratelnosti jednotlivých akcí provedených nad daty registru.

IS RŽP aktivně poskytuje na základě povinností stanovených živnostenským zákonem údaje z ŽR dalším ISVS a současně aktivně využívá spojení na další ISVS pro získávání dat z těchto ISVS nebo pro on-line ověřování údajů nutných pro činnost ŽÚ.

IS RŽP AKTIVNĚ KOMUNIKUJE S NÁSLEDUJÍCÍMI INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY:

 • Registrem ekonomických subjektů vedeným Českým statistickým úřadem (přidělování identifikačních čísel, předávání dat pro účely statistiky),
 • Obchodním rejstříkem vedeným Ministerstvem spravedlnosti (podklady pro zápis a informace o zápisech provedených do OR),
 • ADIS Ministerstva financí (předávání dat pro potřeby daňové správy),
 • České správy sociálního zabezpečení (předávání dat pro potřeby správy sociálního zabezpečení),
 • Ministerstva práce a sociálních věcí (předávání dat pro potřeby Úřadů práce),
 • Všeobecné zdravotní pojišťovny (předávání dat pro potřeby centrálního registru pojištěnců),
 • Informačním systémem datových schránek vedeným Ministerstvem vnitra (předávání dat o podnikatelských subjektech),
 • Centrálním registrem obyvatel vedeným Ministerstvem vnitra (ISEO). V ISEO je ověřována správnost údajů o osobách, které jsou podnikateli, odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky podniku nebo členy statutárních orgánů,
 • Rejstříkem trestů vedeným Ministerstvem spravedlnosti (RT). Pro samotné podnikatele je významné propojení IS ŘZP a Rejstříku trestů (ověřování bezúhonnosti), jelikož podnikatel již nemusí jako součást podání dokládat výpis z RT. Výpis v elektronické podobě si vyžádá prostřednictvím systému pracovník živnostenského úřadu příslušného ke zpracování podání,
 • Informačním systémem základních registrů, prostřednictvím něhož realizuje ověřování osob v Základním registru obyvatel, podnikatelských subjektů v Základním registru osob, adres v Základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a prostřednictvím něhož zapisuje údaje o registrovaných podnikatelských osobách do Základního registru osob a údaje o rozhodnutích do Základního registru práv a povinností.

Veškeré zde uvedené komunikace jsou založeny na principu přímé vzájemné komunikace centrálních informačních systémů. Technologie komunikace je postavena na protokolu HTTPS s využitím předávání XML dat nebo s využitím jinými registry poskytovaných webových služeb.

Rozvoj IS RŽP

V rámci rozvoje a rozšíření vlastností IS RŽP byly realizovány následující projekty, rozšiřující portfolio služeb poskytovaných IS RŽP a zvyšující kvality IS RŽP jako takového:

 • Projekt Elektronické podání podnikatele vůči Živnostenskému rejstříku, který umožňuje podnikatelské veřejnosti vytvářet elektronické podání v rozsahu Jednotného Registračního formuláře (JRF) na svém počítači a odesílat je podepsané elektronickým podpisem do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku nebo v případě absence elektronického podpisu prostřednictvím datové schránky do datové schránky vybraného úřadu. Příslušný ŽÚ, který je podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to je možné, také elektronicky vyřídí. Stejná aplikace, která slouží podnikatelské veřejnosti je využívána i na ŽÚ, kdy v rámci podání učiněného prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM) a zpracovaného aplikací JRF jsou údaje daného elektronického podání automaticky předány v rámci CRM dalším orgánům státní správy (MF, ČSSZ, MPSV a VZP). Tento projekt byl v roce 2008 vyhlášen vítězným projektem soutěže IT projekt roku, soutěže pořádané Českou asociací manažerů úseků informačních technologií (CACIO).
 • Projekt evidence dokumentů v IS RŽP a oboustranné rozhraní mezi agendou a spisovou službou úřadu, umožňující veškeré dokumenty vytvářené v IS RŽP evidovat dle zákonem stanovených podmínek a prostřednictvím oboustranného rozhraní předávat informace a dokumenty jak ze strany podatelny úřadu (spisové služby) do IS RŽP, tak z IS RŽP do spisové služby úřadu za účelem vypravení, evidence a archivace dokumentů.
 • Projekt Úpravy IS RŽP směrem k Základním registrům VS, prostřednictvím kterého je umožněna komunikace IS RŽP se soustavou základních registrů ČR, jejich využívání a současně i plnění Základního registru osob (ROS) údaji o podnikatelských subjektech vedených v IS RŽP a Základního registru práv a povinností (RPP) údaji o ŽÚ vydaných rozhodnutích, kterými se mění údaje vedené v ROS.

Základní údaje o projektu

Název projektu: Ústřední evidence podnikatelů – Informační systém Registru živnostenského podnikání

Zákazník: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Rozsah projektu:

 • 227 obecních ŽÚ nebo ŽÚ MČ Prahy, 14 KŽÚ, 1 ŽÚ ČR
 • S IS RŽP pracuje denně ~ 2100 aktivních uživatelů IS RŽP
 • V IS RŽP je evidováno přibližně 2,2 mil. podnikatelských subjektů, 3 mil. živnostenských oprávnění
 • V IS RŽP je jednotlivými ŽÚ ročně zpracováno ~ 1,05 mil. podání od podnikatelských subjektů, jiných orgánů státní správy nebo z vlastní činnosti
 • V IS RŽP je jednotlivými ŽÚ ročně vytvořeno v rámci zpracovávaných podnětů ~ 2,8 mil. dokumentů různých úrovní