Informace pro dodavatele

Kontakt oddělení logistiky: tel: 222 271 111, logistika@i.cz

 

Všeobecné nákupní podmínky SKUPINY ICZ

PRO DODÁVKY ZAŘÍZENÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB FORMOU OBJEDNÁVKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE
1.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále “Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 25145444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840, nebo její Dceřiné společnosti (dále společně jako “Objednatel“) a Dodavatele v souvislosti s dodávkou Zboží nebo poskytnutím Služeb Dodavatelem pro Objednatele. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.1.2018.
1.2. Definice:

Dceřiná společnost” znamená jednu z následujících společností: S.ICZ a.s., IČ: 26482444, Expert & Partner engineering CZ, a.s., IČ: 61859117, ALES, s.r.o., IČ: 48208388, SIKS a.s., IČ: 28213882, E.ICZ a.s., IČ: 07240091, vše se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 a DELINFO, spol. s r.o., IČ: 49448218, se sídlem Londýnské náměstí 856/2, Štýřice, 639 00 Brno.

Dodavatel” znamená jakákoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která poskytuje Objednateli plnění ve formě dodávek Zboží, Služeb nebo poskytnutí práv na užití Software.

Objednávka” znamená závazný písemný požadavek Objednatele na dodání Předmětu plnění, který je následně písemně potvrzen Dodavatelem. Za písemný požadavek nebo potvrzení Objednávky se považují také Objednávky odeslané a potvrzené elektronicky emailem.

Předmět plnění” znamená Objednateli dodávané nebo poskytované Zboží nebo Služby.

Služby” znamená zejména instalace, školení, konzultace, řízení realizace projektu nebo jakékoliv další služby, k jejichž provedení je zavázán Dodavatel.

Smlouva” znamená závazek Stran ve smyslu § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „Občanský zákoník“), jehož  obsah je tvořen příslušnou Objednávkou a těmito Podmínkami.

Software” znamená jeden či více programů schopných pracovat na řadiči, procesoru nebo jiném hardwarovém produktu. Software je buď samostatným produktem, nebo je obsažen v jiném hardwarovém produktu nebo je pevnou součásti zařízení a není odstranitelný při normálním provozu.

Strana” znamená Dodavatel nebo Objednatel.

Zboží” znamená hardware, Software, výrobky nebo jiné movité věci popsané v Objednávce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Není-li dohodnuto jinak, Smlouva je mezi Dodavatelem a Objednatelem uzavřena na základě těchto Podmínek pouze v případě, že Dodavatel doručí Objednateli na adresu (poštovní nebo emailovou) uvedenou v Objednávce akceptaci Objednávky do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy Objednávku obdržel. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednatel obdržel akceptaci Objednávky. Nedojde-li k uzavření Smlouvy, není Objednatel Objednávkou vázán. Do okamžiku uzavření Smlouvy je Objednatel oprávněn od Objednávky bez udání důvodu odstoupit.
2.2. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v Objednávce uvedeno jinak, dojde k uzavření Smlouvy i v případě, že Dodavatel akceptuje Objednávku ve výše uvedené lhůtě e-mailem. Jakékoliv právní jednání učiněné e-mailem musí být podepsáno oprávněnou osobou dané Strany.
2.3. Akceptace Dodavatele, která obsahuje jakékoliv výhrady, změny, připomínky k Objednávce či Podmínkám nebo která obsahuje jakékoli jiné odchylky od jejich znění, nemá účinky akceptace, ale jedná se o nový návrh na uzavření Smlouvy. Tento nový návrh je Objednatel oprávněn přijmout či odmítnout; v případě, že Objednatel nový návrh přijme, je Smlouva uzavřena ke dni, kdy bude Dodavateli oznámena akceptace jeho nového návrhu.

3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
3.1. Dodavatel se na základě uzavřené Smlouvy zavazuje dodat Objednateli Zboží nebo provést Služby za podmínek stanovených v Objednávce a těmito Podmínkami.
3.2. Objednatel se uzavřením Smlouvy zavazuje převzít Zboží nebo odebrat Služby a zaplatit za ně sjednanou cenu.
3.3. Objednávka a tyto Podmínky upravují veškerá práva a povinnosti Stran, nestanoví-li příslušná písemná smlouva jinak, tj. odchylné podmínky sjednané v příslušné písemné smlouvě mají přednost před těmito Podmínkami.
3.4. Strany se dohodly, že práva vzniklá ze Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

4. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cena uvedená v Objednávce je pevná a konečná a jsou v ní zahrnuty všechny náklady Dodavatele. Je-li Dodavatel plátcem DPH, bude k ceně připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných právních předpisů, není-li již výše DPH upravena v Objednávce.
4.2. Objednatel se zavazuje, že bude provádět platby bezhotovostním stykem ze svého účtu na účet Dodavatele. Platební styk bude probíhat v CZK, pokud nebude dohodnuto jinak.
4.3. Platba bude probíhat na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Dodavatelem do 15ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění/účetního případu, se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury do sídla Objednatele.
4.4. Faktura bude obsahovat nad rámec veškerých zákonných náležitostí i číslo objednávky Objednatele, bankovní spojení Dodavatele, označení (funkční zařazení) a podpis osoby, která je za Dodavatele oprávněna vystavovat účetní a daňové doklady, prohlášení o původu Zboží, případně další skutečnosti ujednané mezi Stranami.
4.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, informace dle potvrzené Objednávky a údaje dle bodu 4.3, je Objednatel oprávněna tuto fakturu vrátit k opravě a doplnění údajů. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury Objednateli. Dodavatel musí v opravené faktuře aktualizovat datum vystavení a splatnosti faktury.
4.6. Nejpozději při doručení faktury je Dodavatel povinen Objednateli předat dokument dokládající uskutečnění převzetí uskutečněného plnění, za který se považuje zejména jeden z následujících dokumentů: oboustranně podepsaný dodací list, výkaz práce, předávací protokol, akceptační protokol nebo jiný obdobný doklad (dále společně jako „Akceptační dokument“) s tím, že takovýto Akceptační dokument musí obsahovat informace nezbytné pro doložení toho, že Předmět plnění (tj. služba nebo zboží) byl Dodavatelem řádně poskytnut a předán.
4.7. V případě, že Dodavatel v rozporu s bodem 4.6. nepředloží Objednateli Akceptační dokument, anebo předloží Akceptační dokument, který nebude splňovat obsahové náležitosti vymezené v bodě 4.6, Objednatel je oprávněn takovýto Akceptační dokument vrátit Dodavateli k opravě a doplnění údajů resp. je oprávněn požadovat předložení Akceptačního dokumentu, který bude odpovídat požadavkům uvedeným v bodě 4.6. V případě, že by v rozporu bodem 4.6. byla Objednateli doručena faktura, oprávněným vrácením Akceptačního dokumentu nebo zasláním výzvy k předložení Akceptačního dokumentu, přestává běžet lhůta splatnosti uvedená na příslušné faktuře a celá lhůta splatnosti běží znovu až ode dne doručení Akceptačního dokumentu, který bude splňovat podmínky stanovené v bodě 4.6.
4.8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy bylo písemně potvrzeno převzetí Předmětu plnění na Akceptačním dokumentu oprávněnou osobou Objednatele.
4.9. Při nedodržení platebních podmínek ze strany Objednatele je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
4.10. Jakékoli pohledávky Dodavatele vůči Objednateli (zejména pohledávky na zaplacení kupní ceny, ceny díla atd.) lze postoupit na třetí osoby jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
4.11. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakýchkoliv vzájemných pohledávek Objednatele a Dodavatele splatných i nesplatných, a to i pokud vyplývají z různých právních vztahů. Dodavatel je oprávněn započítávat vzájemné pohledávky a závazky vůči Objednateli pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.
4.12. Jakékoliv zálohy uhrazené ze strany Objednatele Dodavateli jsou zálohy vratné. V případě, že nedojde k dodání Předmětu plnění, popř. vrácení Předmětu plnění, Dodavatel se zavazuje bezodkladně vrátit Objednateli v plné výši veškeré již uhrazené částky.
4.13. Bude-li Dodavatel evidován v registru plátců DPH jako nespolehlivých plátce DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále “ZDPH“), Objednatel je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH, tj. uhradit Dodavateli pouze cenu za Předmět plnění bez DPH s tím, že DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu.

5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Dodavatel dodá Předmět plnění v termínu dodání nebo v dodací lhůtě na místo dodání uvedené v Objednávce. Dodací lhůta běží od data potvrzení Objednávky Dodavatelem. Není-li termín v Objednávce uveden, zavazuje se Dodavatel předat Předmět plnění Objednateli bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů, ode dne uzavření Smlouvy. Předmět plnění bude dodán v pracovní den od 8:00 do 17:00, pokud není dohodnuto jinak.
5.2. Prodlení s dodávkou ze strany Dodavatele je podstatným porušením Smlouvy a zakládá právo Objednatele odstoupit od příslušné Smlouvy. Tím nejsou dotčena ostatní práva Objednatele. Objednatel může písemně (email) termín dodání či dodací lhůtu prodloužit. Částečné plnění je možné pouze po písemném (email) souhlasu Objednatele.
5.3. Dodavatel dodá na svůj náklad a nebezpečí Zboží na místo dodání (v ČR dopravné zaplaceno a v případě dopravy ze zahraničí – DDP dle INCOTERMS 2010). Zásilky na dobírku nebudou přijímány bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
5.4. Je-li to pro předmětný druh Zboží obvyklé nebo potřebné, předá Dodavatel Objednateli při dodání Zboží i veškerou nezbytnou dokumentaci Zboží (návody, manuály atd.) v českém jazyce. Je-li to pro předmětný druh Zboží obvyklé, je součástí dodávky Zboží i řádné proškolení osob určených Objednatelem a provedení zkoušek, které je v těchto případech vždy zahrnuto v ceně Zboží není-li v Objednávce výslovně uvedeno jinak.
5.5. Zboží musí odpovídat příslušným právním předpisům a nařízením, např. o ochraně pracovníků, o ochraně životního prostředí a v oblasti bezpečnostní techniky zejména elektrotechnickým bezpečnostním předpisům, ČSN a DIN, stejně jako evropským normám (EN). Zejména je nutné vždy dodat poslední platnou technickou verzi. Dodavatel se zavazuje, že bude též dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží a o nebezpečných odpadech jakož i zvláštní předpisy o skladování a provozu, a že bude Objednatele o nich včas informovat.
5.6. Dodavatel zabalí, označí a opatří Zboží pro přepravu obvyklým způsobem a v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel je povinen na svůj náklad odstranit a zlikvidovat obal v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
5.7. Dodavatel připojí k dodávce dodací list se všemi údaji z Objednávky, jakými jsou číslo objednávky, čísla dílů, přesné označení Zboží, položka Objednávky a v případě dodávek ze zemí Evropské Unie číslo cla a Zboží.
5.8. Dokladem o převzetí předmětu Objednávky (plnění) je podpis oprávněné osoby Objednatele na Akceptačním dokumentu (např. na dodacím listě, dokladu o převzetí, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu), a to ve dvojím vyhotovení (po jednom pro každou ze smluvních stran).
5.9. Dodavatel je povinen předat Objednateli Předmět plnění prostý jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob.
5.10. Objednatel není povinen Předmět plnění převzít, je-li neúplný nebo má-li jiné vady a též tehdy, nevyhovuje-li účelu Objednávky, který byl Dodavateli znám. V takovém případě se Dodavatel ocitá v prodlení s poskytnutím Předmětu plnění tak, jako by ho nedodal ve sjednaném termínu. Vady Předmětu plnění se Dodavatel zavazuje odstranit v přiměřené lhůtě, kterou mu Objednatel určí anebo ve stejné lhůtě dodá Objednateli nový Předmět plnění. Právo výběru má Objednatel.
5.11. V případě nedodržení sjednaného termínu dodání ze strany Dodavatele vzniká Objednateli právo na úhradu smluvní pokuty Dodavatelem a to ve výši 0,05% z ceny Předmětu plnění dle příslušné Objednávky za každý započatý den prodlení.
5.12. Objednatel nabývá vlastnické právo k Předmětu plnění v okamžiku jeho předání, resp. převzetí, nebo v okamžiku, kdy získá právo s Předmětem plnění nakládat.

6. POVINNOSTI DODAVATELE
6.1. Pokud má Předmět plnění charakter kusové dodávky a/nebo poštovní zásilky, bude vždy označen na vnější straně obalu kompletním číslem Objednávky.
6.2. Ve všech písemnostech bez výjimky je povinností Dodavatele uvádět plné číslo a datum Objednávky. Ke každé dodávce bude přiložen dodací list, tak aby byl viditelný a aby byl chráněn proti povětrnostním vlivům při přepravě a skladování.
6.3. U sdružených zásilek uvede Dodavatel v dodacím listě všechna čísla Objednávek, dle kterých byl materiál naložen. Jednotlivé druhy (části) sdružené dodávky označí Dodavatel číslem Objednávky. V návěští i dodacím listě musí být uváděna přesná specifikace počtu kusů a/nebo jiných měrných, hmotnostních či objemových jednotek.
6.4. U zásilek sestávajících z několika balíků označí Dodavatel ten balík, který obsahuje dodací list. Dále bude na dodacím listě označena kontaktní osoba a telefonický kontakt na ni.
6.5. Akceptační dokument – Dodací list a/nebo předávací protokol musí obsahovat: číslo Objednávky, číslo Předmětu plnění z Objednávky, název materiálu a/nebo služby, množství a údaje o vratných obalech.
6.6. V případě plnění předmětu Objednávky mimo sídlo Objednatele, zašle Dodavatel odpovědnému zástupci Objednatele uvedenému v Objednávce nejpozději do 5 kalendářních dnů potvrzený Akceptační dokument – dodací list a/nebo předávací protokol. Jméno, příjmení a funkce osoby, která za Objednatele dodávku převzala, musí být na Předávacím dokumentu napsáno čitelně hůlkovým písmem.
6.7. Dodavatel zaručuje, že veškerá prohlášení a záruky Dodavatele, stejně jako veškeré informace, poskytnuté Objednateli v rámci jednání stran, jsou pravdivá, úplná a přesná ve všech podstatných ohledech.
6.8. Dodavatel zajistí a poskytne Objednateli spolu s Předmětem plnění v souladu s požadavky příslušných platných právních předpisů veškerá příslušná povolení, souhlasy, licence nebo schválení.
6.9. Objednatel na žádost Dodavatele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) rozumně požadovanou součinnost, popř. udělí nebo zajistí Dodavateli příslušné plné moci, souhlasy a svolení, při žádostech Dodavatele o veškerá povolení, souhlasy, licence nebo schválení vyžadovaná příslušnými platnými právními předpisy, které je Dodavatel povinen získat. Dodavatel je povinen včas, nejpozději deset (10) pracovních dnů předem, Objednatele písemně (email) požádat o udělení takovýchto plných mocí, souhlasů a svolení, jinak odpovídá za způsobenou škodu či prodlení.
6.10. Dodavatel je povinen písemně (email) oznámit Objednateli změny údajů uvedených v Objednávce. Zejména je povinen oznámit Objednateli neprodleně změny svého názvu nebo jména, sídla nebo bydliště a změny osob oprávněných za Dodavatele jednat.

7. AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA, DŮVĚRNOST INFORMACÍ
7.1. Dodavatel prohlašuje, že Předmět plnění je ve výlučném vlastnictví Dodavatele, anebo má k němu příslušná oprávnění, které jsou potřeba pro splnění účelu Objednávky a Předmět plnění je prostý práv třetích osob z titulu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, přičemž si je vědom své odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 2616 Občanského zákoníku.
7.2. Tímto se Dodavatel pro případ, že vůči Objednateli, třetí osoba mající k Předmětu plnění práva průmyslového či jiného duševního vlastnictví, uplatní jakékoli nároky, ať už finančního či jakéhokoli jiného charakteru z výše uvedeného titulu, zavazuje řešit a vyřešit veškeré případné takovéto spory (tedy i soudní spory) plně na své vlastní náklady (včetně právních služeb), a současně se zavazuje zaplatit Objednateli a jeho obchodním partnerům veškeré škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením těchto práv ze strany Dodavatele.
7.3. Není-li dohodnuto jinak, Dodavatel poskytuje Objednateli časově, územně a množstevně neomezenou nevýhradní licenci na veškerá práva duševního vlastnictví vztahující k Předmětu plnění.
7.4. Veškeré Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem a všechny s tím související obchodní a technické podrobnosti jsou předmětem obchodního tajemství Objednatele. Na obchodní spojení s Objednatelem je Dodavatel oprávněn odkázat pouze tehdy, pokud k tomu Objednatel udělí písemný souhlas.

8. ZÁRUKA
8.1. Není-li dohodnuto jinak, pokud Dodavatel nebo výrobce Zboží neposkytuje záruku delší, tak se na Předmět plnění poskytuje standardní záruka po dobu 24 měsíců ode dne dodání Předmětu plnění a podpisu Akceptačního dokumentu (dodacího listu, předávacího protokolu etc.)
8.2. Dodavatel je povinen zabývat se každou reklamací učiněnou Objednatelem, přičemž je povinen tuto vyřídit způsobem požadovaným Objednatelem nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího oznámení.
8.3. Pokud Dodavatel v této lhůtě reklamaci nevyřídí a ani se k této nikterak nevyjádří (např. že tuto neuznává), je Objednatel oprávněn nechat odstranit vady Předmětu plnění třetí osobou či pořídit nový Předmět plnění od třetí osoby na náklady Dodavatele nebo požadovat slevu z ceny Předmětu plnění, aniž by tím byly jakkoli dotčeny práva Objednatele ze záruky či nároky z vad Předmětu plnění. Způsob vyřízení reklamace (tj. oprava nebo odstranění vady, dodání náhradního zboží, sleva atd.) je Objednatel oprávněn stanovit bez souhlasu Dodavatele.
8.4. Do doby vyřízení nároků z vad může Objednatel pozastavit platbu za dodávku Předmětu plnění, aniž by se tím dostal do prodlení s placením svého peněžitého závazku.
8.5. V případě nedodržení lhůty k vyřízení reklamace je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty reklamovaného plnění za každý den prodlení s vyřízením reklamace s tím, že smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení zajišťované povinnosti.
8.6. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, zajistí Objednatel znalecký posudek soudního znalce, kterým bude stanoveno, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o záruční vadu, uhradí náklady na zhotovení znaleckého posudku Dodavatel, v opačném případě uhradí tyto náklady Vyjádření znalce je pro obě strany závazné a zavazují se podle závěrů znaleckého posudku postupovat. Spor o oprávněnosti reklamace nezbavuje Dodavatele povinnosti odstranit vadu, s tím, že pokud znalecký posudek stanoví, že se nejedná o záruční vadu, budou Dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady na odstranění vady, které jsou v daném místě a čase obvyklé.

9. ODPOVĚDNOST
9.1. Dodavatel odpovídá jak Objednateli tak případně třetím osobám za veškerou vzniklou újmu v plném rozsahu a to včetně ušlého zisku a veškerých nákladů Objednatele vynaložených na odstranění vad Předmětu plnění a souvisejících škod.
9.2. Brání-li jedné ze Stran v plnění závazků mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, není tato Strana v prodlení, avšak pouze v rozsahu a po dobu v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky způsobena.
9.3. Za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli příslušné strany nebo za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména vyšší moc, včetně přírodních událostí,  válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, výbuch, teroristický útok a jiné překážky, které nastaly nezávisle na vůli příslušné Strany a které příslušná Strana v době vzniku závazku nemohla rozumně předpokládat. Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase.
9.4. Jestliže mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nastane, je dotčená Strana povinna neprodleně informovat druhou Stranu o její povaze, počátku a konci.
9.5. Odpovědnost povinné Strany není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, pokud mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, nastala až v době, kdy již byla povinná Strana v prodlení s plněním jejího závazku, nebo pokud povinná Strana nesplnila svoji povinnost neprodleně informovat druhou stranu.
9.6. V případě, že doba trvání mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky přesáhne 5 dnů, je Strana, které má být plnění stižené zásahem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky poskytováno, oprávněna od Smlouvy odstoupit.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Právní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
10.2. Zaplacením jakýchkoli smluvních pokut podle těchto Podmínek není dotčeno právo na náhradu škody.
10.3. K řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky.

Strany prohlašují, že se s obsahem Podmínek seznámily, že porozuměly veškerým ustanovením, že jejich text je úplným, jasným a srozumitelným vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodně projevené vůle.