Informační systém Registr obyvatel

Registr obyvatel

 • Realizoval: ICZ a.s.
 • Datum realizace: Od r. 2012 do současnosti
 • Lokalita realizace: Česká republika
 • Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky, Správa základních registrů

Registr obyvatel je jednou ze základních komponent moderního eGovernmentu České republiky. Patří mezi tzv. základní registry.

V Registru obyvatel jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry. Poskytuje referenční údaje pro ostatní registry.

Společnost ICZ je dodavatelem Registru obyvatel a zároveň poskytuje podporu a zajišťuje rozvoj systému dle požadavků Ministerstva vnitra České republiky, respektive Správy základních registrů, která pro ministerstvo správu registru obyvatel zajišťuje, a dle legislativních změn.

Charakteristika zákazníka

Ministerstvo vnitra České republiky je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a bezpečnost, pro jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodných čísel, cestovních dokladů, povolování pobytu cizinců, územní členění státu a další v rozsahu kompetenčního zákona (zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Správu registru obyvatel zajišťuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím Správy základních registrů.

Popis řešeného problému a cíle projektu

Před realizací základního registru obyvatel neexistoval unikátní zdroj údajů o obyvatelích České republiky, který by měl status referenčních, právně závazných údajů, sdílených napříč veřejnou správou, se zajištěným procesem aktualizace. Údaje spravované základním registrem obyvatel byly spravované informačním systémem evidence obyvatel, cizineckým informačním systémem, informačním systémem evidence občanských průkazů a informačním systémem evidence cestovních dokladů. Podmínky pro sdílení nebyly v žádném právním předpisu obecně upraveny, a tak docházelo ke sdílení dat mezi různými systémy za různých podmínek, ať již legislativních, procesních, tak i technických. V informačních systémech veřejné správy tak docházelo k opakovaným a zbytečným úkonům při zjišťování a ověřování údajů, které byly veřejné správě k dispozici.

Přístup k řešení

Základní registr obyvatel je od 1. července 2012 hlavním zdrojem údajů o fyzických osobách, konkrétně o:

 • všech občanech ČR,
 • cizincích s povolením k pobytu v ČR,
 • cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana,
 • jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v Registru obyvatel.

O všech těchto osobách se v Registru obyvatel vedou referenční údaje, které jsou státem garantované jako aktuální a správné. Každá změna referenčního údaje se promítne ve všech ostatních agendách veřejné správy, občan tak již nemusí obíhat řadu úřadů, aby zde tuto změnu doložil. Například při změně jména nebo adresy místa trvalého pobytu občan pouze navštíví nejbližší úřad v místě bydliště, kde tuto změnu ohlásí a ostatní úřady si prostřednictvím systému základních registrů tuto informaci již předají mezi sebou.

Hlavní přínosy

Přínosy zavedení systému základních registrů pro občany při kontaktu s veřejnou správou:

 • data vedená ve formě referenčních údajů již nemusí občan dokládat či je stále opakovaně vyplňovat na jednotlivých formulářích,
 • méně času stráveného na úřadech,
 • vyšší úroveň ochrany jejich osobních údajů,
 • zkrácení procesu vyřízení žádosti,
 • snížení byrokratické zátěže,
 • občanovi se zřízenou a zpřístupněnou datovou schránkou je bezplatně zasílán výpis při každé provedené změně referenčních údajů. Každoročně je pak takovému občanovi zaslán souhrnný záznam o využívání jeho údajů v registru obyvatel za předcházející kalendářní rok.

Přínosy zavedení systému základních registrů pro úředníky:

 • právní jistota o správnosti osobních údajů o občanech,
 • usnadnění činnosti v souvislosti se získáváním a ověřováním údajů občanů,
 • zajištěna jedinečnost referenčních údajů v Registru obyvatel.

Další přínosy:

 • výpisy z Registru obyvatel jsou dostupné rovněž prostřednictvím CzechPOINT,
 • poskytování referenčních údajů pro zabezpečení všech voleb a referend na území ČR,
 • zvýšení transparentnosti voleb generováním jednoznačných volebních seznamů.

Základní statistiky

Počet transakcí:

 • za rok 2016 dle výroční zprávy Správy základních registrů: 248 137 107 (69,78 % podílu na počtu volaných služeb vnějšího rozhraní ISZR),
 • za necelých 5 let provozu registru obyvatel: 883 655 444,
 • průměrně za měsíc: cca 25 000 000.

Počet záznamů:

 • Počet záznamů/obyvatel vedených v registru obyvatel: cca 10,5 mil.

Technologie

 • Oracle
 • Java
 • Linux
 • Cisco
 • Sparc

Odkazy