Analytické a konzultační služby

Analýzy a konzultace s vypovídací hodnotou

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Realizace ICT projektu je kromě práce na požadovaných výstupech spojena i s velkým množstvím administrativy, která vyžaduje nemálo lidských zdrojů alokovaných na daný projekt. Společnost ICZ pomůže spotřebu těchto zdrojů snížit. Jednou z činností, kterou zdokonalila díky realizaci velkých projektů, financovaných zejména z fondů EU, je i analytická a konzultační činnost. Společnost ICZnabízí zpracování studie proveditelnosti, asistenci při zpracování formulářů pro odbor hlavního architekta, enterprise architekturu, informační koncepci, strategii a další náležitosti plynoucí z užívání informačních systémů.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

ICT projekty realizované subjekty veřejné správy a splňující specifická nákladová kritéria v současné době podléhají schvalování na úrovni odboru hlavního architekta MV ČR. Je tak nezbytné plánovat a tvořit související analytické dokumenty v kontextu sdílených služeb eGovernmentu s ohledem na současnou a budoucí podobu centrálního místa služeb, kybernetickou bezpečnost, otevřená data, eIDAS, GDPR a další souvislosti vyplývající ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky 2014 – 2020 a architektonického plánu veřejné správy ČR.

Další informace, shrnutí

Z referencí uvedených na stránkách ICZ je evidentní, že se společnost zásadním způsobem podílí na budování eGovernmentu v České republice a to především prostřednictvím centrálních informačních systémů. Ty buď přímo sama vytvořila, nebo se na nich spolupodílela. Z tohoto důvodu disponuje znalostí legislativních požadavků i jiných souvislostí, které z působení ve veřejné správě vyplývají a může zákazníkovi nabídnout relevantní úroveň analytických a konzultačních služeb při realizaci více i méně rozsáhlých softwarových řešení, metodik, informačních koncepcí, rámců, IT strategií.

Studie proveditelnosti pro ICT projekty financované z fondů EU, informační koncepce a strategie odpovídající legislativním požadavkům, enterprise architektura, formuláře odboru hlavního architekta.
Tvorba strategických dokumentů, metodik, dokumentů a analýz vyplývajících z legislativy, koučink.
Analytické a konzultační práce z oblasti eGovernmentu, eHealth, bezpečnosti, informační infrastruktury, komunikace, logistiky, výroby, letového provozu, aj.
Metodická pomoc, konzultace a koučování zkušenými odborníky ICZ.
Analytické a konzultační služby vždy odpovídající legislativním požadavkům.

Reference

Registr obyvatel

Registr obyvatel je řešení na míru. Je jednou ze základních komponent moderního eGovernmentu České republiky. Patří mezi tzv. základní registry. Společnost ICZ je dodavatelem Registru obyvatel a zároveň poskytuje podporu a zajišťuje rozvoj systému.

Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání

Informační systém Registru živnostenského podnikání vznikl jako pilotní projekt bývalého Ministerstva informatiky ČR za metodické spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Na základě filtrů reference nenalezeny.