Analytické a konzultačné služby

Analýzy a konzultácie s vypovedajúcou hodnotou

Zameranie/účel riešenia, pre koho je vhodné

Realizácia ICT projektu je okrem práce na požadovaných výstupoch spojená aj s veľkým množstvom administratívy, ktorá vyžaduje nemálo ľudských zdrojov alokovaných na daný projekt. Spoločnosť ICZ pomôže spotrebu týchto zdrojov znížiť. Jednou z činností, ktorú zdokonalila vďaka realizácii veľkých projektov, financovaných najmä z fondov EÚ, je aj analytická a konzultační činnosť. Spoločnosť ICZ ponúka spracovanie štúdie vykonateľnosti, asistenciu pri spracovaní formulárov pre odbor hlavného architekta, enterprise architektúru, informačnú koncepciu, stratégiu a ďalšie náležitosti plynúce z využívania informačných systémov.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnosť riešenia

ICT projekty realizované subjektmi verejnej správy a spĺňajúce špecifické nákladové kritériá v súčasnosti podliehajú schvaľovaniu na úrovni odboru hlavného architekta MV ČR. Je tak nutné plánovať a tvoriť súvisiace analytické dokumenty v kontexte zdieľaných služieb eGovernmentu s ohľadom na súčasnú a budúcu podobu centrálneho miesta služieb, kybernetickú bezpečnosť, otvorené údaje, eIDAS, GDPR a ďalšie súvislosti vyplývajúce zo Strategického rámca rozvoja verejnej správy Českej republiky 2014 – 2020 a architektonického plánu verejnej správy ČR.

Ďalšie informácie, zhrnutie

Z referencií uvedených na stránkach ICZ je evidentné, že sa spoločnosť zásadným spôsobom podieľa na budovaní eGovernmentu v Českej republike, a to predovšetkým prostredníctvom centrálnych informačných systémov. Tie buď priamo sama vytvorila, alebo sa na nich spolupodieľala. Z tohto dôvodu disponuje znalosťou legislatívnych požiadaviek aj iných súvislostí, ktoré z pôsobenia vo verejnej správe vyplývajú a môže zákazníkovi ponúknuť relevantnú úroveň analytických a konzultačných služieb pri realizácii viac aj menej rozsiahlych softvérových riešení, metodík, informačných koncepcií, rámcov, IT stratégií.

Štúdia vykonateľnosti pre ICT projekty financované z fondov EÚ, informačná koncepcia a stratégia zodpovedajúca legislatívnym požiadavkám, enterprise architektúra, formuláre odboru hlavného architekta.
Analytické a konzultačné služby
Analytické a konzultačné služby - eHealth, eGovernment, logistika, IT bezpečnosť, ICT.
Analytické a konzultačné služby - coaching
Analytické a konzultačné služby - vždy v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Referencie

Ústredná evidencia podnikateľov, Register živnostenského podnikania

Informačný systém Registra živnostenského podnikania vytvára v ČR podmienky pre zabezpečenie jednotného výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania a vedenie živnostenského registra na všetkých úrovniach živnostenských úradov.
Na základe filtrov referencie nenájdené.