LOGISTICKÝ SKEN

 

Logistický sken představuje souhrn analytických a projekčních prací zaměřených na získání komplexního pohledu na stávající nebo připravovaný skladový provoz výrobního podniku, obchodní společnosti nebo poskytovatele logistických služeb z hlediska průhěhu materiálového toku, prostorové dispozice a technologického vybavení, způsobu organizace a řízení a možností zajištění potřebné podpory ze strany informačního systému.

Účelem optimalizace je komplexní, objektivní a nezávislé posouzení skladového provozu a jeho kritických míst ve vztahu k požadovaným hodnotám klíčových výkonových parametrů (KPI) a návrh možných variant řešení v jednotlivých výše zmíněných oblastech.

Prostřednictvím služby Logistický sken získáte:

  • Komplexní pohled na skladový provoz
  • Nezávislé posouzení výchozích podkladů
  • Podrobné zmapování skladových procesů a vytvoření odpovídajícího procesního modelu
  • Posouzení kritických míst a návrh možností jejich řešení
  • Porovnání navržených variant z hlediska dosažených parametrů a investičních a provozních nákladů
  • Získání věrohodného, nezávislého a variantního podkladu pro další rozhodovací proces

 

Při zpracování studie je využito dlouholetých zkušeností řešitelského týmu získaných při projekční přípravě skladových provozů a při implementaci vhodných informačních, identifikačních a komunikačních technologií. Pokud máte o službu Logistický sken zájem, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 222 271 111, na emailu podnikovesystemy@i.cz, nebo využijte kontaktní formulář.

​​