Riadenie procesov

Vymeňte papierovanie a chaos za inteligentne riadené IT

Zameranie/účel riešenia, pre koho je vhodné

V súčasnosti sú podniky a ich fungovanie stále viac závislé od ICT a ich služieb.
S rastom významu interného IT potom rastú aj nároky na jeho riadenie. Na tieto účely tak vznikli špecializované procesné rámce, ktoré úlohu riadenia IT zjednodušujú a zachytávajú v uchopiteľnej podobe. Úspešné nasadenie niektorého z procesných rámcov je možné potom charakterizovať popísanými procesmi, metodikou riadenia procesov a štandardmi prevádzky IT.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnosť riešenia

Vďaka znalostiam a skúsenostiam s aplikáciou procesných rámcov ako je ITIL, COBIT, alebo v oblasti riadenia enterprise architektúry TOGAF, je možné sprostredkovať všetky výhody vyplývajúce z implementácie uvedených rámcov. Kompletný proces implementácie v podniku začína analýzou, v závislosti od výstupov je navrhnuté optimálne riešenie, ktoré je sčasti alebo kompletne implementované, následne je zaistené jeho fungovanie v čase. V prípade čiastočných implementácií môže byť navrhnutý a implementovaný help desk/service desk, zverenie správy IS, môžu byť spracované metodické dokumenty, štandardy, vypracovaný implementačný plán a ďalšie.

Ďalšie informácie, zhrnutie

Riadenie procesov s využitím overených rámcov dostane firemné ICT pod kontrolu. Výsledkom úspešnej implementácie sú pozitívne vplyvy nielen do IT procesov, ale aj do množstva ďalších prevádzkových procesov, ktoré služby IT využívajú. Signálov pre nutnosť nastavenia riadenia procesov je množstvo. Medzi tými najčastejšími sú nedostatočné prevádzkové kapacity, hrozba, že sa riadenie prevádzky vymkne kontrole, alebo nie je možné identifikovať a hodnotiť riziká. Riadenie procesov pomôže tiež definovať akcie na ich elimináciu či zmiernenie, dokáže zmerať kvalitu, dostupnosť služieb, potrebu implementovať zmeny a tiež zvýšiť alebo preskupiť kapacity.

Riadenie procesov - ITIL, COBIT, modelovanie procesov s pomocou nástrojov EA, Archi (Archimate), Enterprise Architecture Management podľa TOGAF.
Riadenie procesov IT, ich služieb, Help Desk, Service Desk, metodiky a štandardy riadenia procesov.
Riadenie procesov súvisiacich s logistikou.
Riadenie procesov súvisiacich s elektronizáciou zdravotnej starostlivosti (eHealth).
Riadenie procesov súvisiacich s elektronizáciou štátnej správy (eGovernment).

Referencie

Ústredná evidencia podnikateľov, Register živnostenského podnikania

Informačný systém Registra živnostenského podnikania vytvára v ČR podmienky pre zabezpečenie jednotného výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania a vedenie živnostenského registra na všetkých úrovniach živnostenských úradov.
Na základe filtrov referencie nenájdené.