Správa registra emisných kvót

Od roku 2013 je ICZ Slovakia zmluvne poverená Ministerstvom životného prostredia SR vykonávať funkciu správcu registra emisných kvót a zabezpečovať správu a riadenie používateľských účtov, ktoré patria do právomoci Slovenskej republiky v registri Únie.

Účel riešenia

Vnútroštátny správca zriaďuje a vedie v registri Únie:

  • holdingový účet prevádzkovateľa pre každú prevádzku, ktorá má povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov do ovzdušia vydané okresným úradom,
  • holdingový účet prevádzkovateľa lietadla na základe rozhodnutia MŽP SR,
  • účet overovateľa, ktorý má akreditáciu,
  • osobný holdingový účet a obchodný účet na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby.

Charakteristika riešenia

V slovenskej časti registra Únie ICZ Slovakia spravuje viac ako 150 účtov a 300 aktívnych používateľských kont.
Projektový tím správy registra je každý deň pripravený asistovať používateľom pri práci v registri Únie a plnení si povinností s cieľom zmierňovať následky klimatických zmien.

Ďalšie informácie

Viac informácií nájdete na http://emisie.icz.sk.

Referencie

Správa registra emisných kvót

Od roku 2013 je spoločnosť ICZ Slovakia Ministerstvom životného prostredia SR zmluvne poverená vykonávať funkciu správcu registra emisných kvót.
Na základe filtrov referencie nenájdené.