Zber a vyhodnocovanie výrobných údajov

Digitálný odtlačok podniku

Účel riešenia

Riešenie je určené na zber a následné spracovanie údajov získaných z výrobných a logistických procesov. Vďaka svojej architektúre, nezávislosti od databázového prostredia a využitiu štandardných nástrojov na tvorbu údajových rozhraní umožňuje operatívne získavať, vyhodnocovať a ďalej odovzdávať všetky potrebné informácie o aktuálnom stave a priebehu výroby. Systém je koncipovaný ako modulárne a škálovateľné riešenie umožňujúce prispôsobiť jeho funkčnosť charakteru výrobného procesu, úrovni jeho automatizácie aj špecifickým požiadavkám na jeho sledovanie a vyhodnocovanie.

Charakteristika riešenia

Štandardné rozhrania umožňujú vytvoriť obojsmerné údajové prepojenia tak s riadiacimi systémami technologických procesov, ako aj so spolupracujúcimi podnikovými aplikáciami. Otvorenosť systému a využitie objektových metód pri jeho návrhu a implementácii umožňujú vzájomne kombinovať základné a nadstavbové funkcie systému a dosiahnuť tak jeho požadované vlastnosti vyplývajúce z podrobnej analýzy aplikačného prostredia vykonanej v rámci projektovej prípravy riešenia. Získané údaje je možné spracovať v rámci systému alebo odovzdať na ďalšie využitie príslušným podnikovým aplikáciám.

Ďalšie informácie

Hlavnými výhodami riešenia sú predovšetkým získanie aktuálnych a presných údajov o stave a priebehu výrobných a materiálových tokov, minimalizácia chýb vzniknutých pri vytváraní údajov vďaka využitiu automatickej identifikácie či zaistenie podkladov pre spätnú aj následnú vysledovateľnosť výroby. Vďaka riešeniu poskytovanému spoločnosťou ICZ, ktoré ponúka celkový obraz výroby, môžu spoločnosti usmerňovať svoje zdroje tak, aby došlo k ich maximálnemu využitiu.

Súvisiace produkty

ICZ PROMIS

Systém pre zber výrobných dat

Softvérový produkt určený na zhromažďovanie a následné spracovanie údajov z výrobných a logistických procesov. Vďaka svojej architektúre, nezávislosti databázového prostredia a použitiu štandardných nástrojov na vytváranie dátového rozhrania je možné operatívne získavať, vyhodnocovať a odovzdávať všetky potrebné informácie o aktuálnom stave a priebehu výroby.

Referencie

Sledovanie výroby

Implementácia systému zberu údajov o výrobnom procese vrátane dátového spojenia s informačným systémom JD Edwards.
Na základe filtrov referencie nenájdené.