Služby zaistenia bezpečnosti informácií

Efektívne zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti dát

Vzhľadom na zvyšujúce sa závislosti pracovných i ostatných každodenných činností od informačných technológií sa zabezpečenie informačných systémov stáva nevyhnutnou súčasťou každodenného života.

Účel riešenia

Pokiaľ časť alebo väčšina činností vašej organizácie závisí od spracovania dát v elektronickej podobe, je vzhľadom na neustály nárast hrozieb pre tieto dáta nevyhnutné ich chrániť. Požiadavky na ochranu a zaistenie bezpečnosti dát môžu vyplynúť tak z internej potreby organizácie, ktorá si uvedomuje hodnotu svojich dát, ako aj z legislatívy, resp. zmluvných záväzkov. Zaistenie bezpečnosti informácií sa teda týka všetkých organizácií, líši sa iba rozsah konkrétnych požiadaviek.

Charakteristika riešenia

V analytickej fáze sú identifikované potreby organizácie, zistený aktuálny stav prostredia z pohľadu bezpečnosti a identifikované existujúce bezpečnostné opatrenia. V návrhovej časti, ktorá často obsahuje analýzu rizík, sú navrhnuté dodatočné bezpečnostné opatrenia na pokrytie potrieb organizácie. Počas nasledujúcej implementačnej fázy sa navrhnuté organizačné a technické opatrenia zavádzajú. Vytvárajú sa politiky a nadväzujúce bezpečnostné dokumentácie, školenia a procesy. Vytvárajú sa nové alebo sa konfigurujú existujúce nástroje. V prevádzkovej fáze sa bezpečnostné opatrenia spravujú, kontrolujú a zlepšujú, aby reflektovali vývoj v oblasti hrozieb, zraniteľnosti a zákonných požiadaviek.

Ďalšie informácie

Konzultanti ICZ sú kvalifikovanými expertmi s medzinárodne uznávanými certifikátmi CISM a CISA, sú preverení vzhľadom na styk s utajovanými informáciami od stupňa utajenia Dôverné až po Prísne tajné.

Pri poskytovaní služieb vždy prihliadajú na potreby zákazníka a čerpajú tak z vlastných skúseností, ako aj z množstva praxou preverených medzinárodných štandardov alebo odborových odporúčaní. Ďalej si dobre uvedomujú skutočnosť, že bezpečnosť je nikdy nekončiaci proces, a preto pri návrhu bezpečnostných opatrení prihliadajú na ich maximálne jednoduché používanie a následné aktualizácie.

Súvisiace produkty

Referencie

Kybernetická bezpečnosť

Cieľom projektu bolo splniť požiadavky uvedené v zákone č. 181/2014 Zb. o kybernetickej bezpečnosti a nadväzujúcich vyhláškach.
Na základe filtrov referencie nenájdené.